พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร.

ประวัติและผลงานทางวิชาการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  ⇒  พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. (หาญพงษ์)

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ    ⇒   พระพุทธศาสนา

สังกัด/สถานที่  ⇒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น

 

ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปี ย้อนหลัง)
               ๑) ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี

ที่

รายวิชาที่สอน

สถาบัน

วิชาชาดกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วิชาพระพุทธศาสนากับสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วิชาพระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วิชาวิสุทธิมรรคศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วิชาหลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วิชาวรรณคดีบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วิชาพระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วิชาธรรมประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๑๐

วิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๑๑

วิชามังคลัตถทีปนีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๑๒

วิชามิลินทปัญหาศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๑๓

วิชาพุทธธรรมกับสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๑๔

วิชาพระพุทธศาสนากับสตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๑๕

วิชาศึกษาอิสระทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๑๖

วิชาภาษากับการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๑๗

วิชาพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผลงานทางวิชาการ

๑. งานวิจัย

               ๑) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ“คุณค่าของพระธาตุเจดีย์ที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชน ในจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ด และมหาสารคาม”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓, จำนวน ๑๕๑ หน้า.

๒. บทความวิจัย/บทความวิชาการ

               ๑) พระณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี. “คุณค่าการปกครองแบบธรรมาธิปไตยตามนัยพุทธจริยศาสตร์”วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. TCI 1. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ISSN : ๒๕๓๙-๖๗๕๗ หน้า 30-46.

               ๒) พระณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี. “สารัตถะในการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมตามทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท”. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 126-136

               ๓) พระณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี.“ระเบียบสามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักพุทธศาสตร์พัฒนาชาติอย่างมั่นคง”The 2 nd MBUREC National Conference 2019 “Discipline, Harmony and Services based on Buddhismtoward a Sustainable Society Development”รวมบทความและบทคัดย่อ(Abstract & Proceeding) หน้า ๑๒๖- ๑๓๖.

               ๔) พระณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี.“ผ้าไหม ไทย-จีน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ : คุณค่าความงามและสายสัมพันธ์”. การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด วันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า 1512-1521.

               ๕) พระณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี. “แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมสงฆ์ด้วยระบบอุปถัมภ์” ในวารสาร JOURNAL มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. TCI ๒. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓ ISSN :๒๒๘๖-๖๙๐๖  (ผู้เขียนร่วม) หน้า 453-462.

               ๖) พระณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี. “แนวทางการสร้างสันติภาพท่ามกลางพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ The ๑st MCUSR National Conferenceพุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฏองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Buddhist Integration on VanamDongrak Civilization towards Sustainable Social Development ๓ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า 70-78

               ๗) Phramaha Natthabhan Hanpong. “The Conflict Management based on Buddhism Principle”. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. Scopus Q4. ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 6, 2021, Pages. 4747-475. https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/6331

               ๘) Phramaha Natthabhan Hanpong. “Cultural Review: The Role and Status of the Deities in Tibetan Buddhist Practice”. Linguistics and Culture Review. SCOPUS. ISSN (online): 2690-103X. Vol. 5 No. S1 (2021) Page 609-616. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS1.1445

               ๙) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี. “กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามทัศนะพุทธปรัชญา”.ในวารสาร JOURNAL มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. TCI ๒. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ E-ISSN :๒๕๖๑-๒๐๐๙ หน้า ๙๓๓-๙๔๓. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU/article/view/246091/167197

               ๑๐) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี. “การพัฒนาจิตด้วยพุทธจริยศาสตร์”.ในวารสารธรรมทัศน์. TCI 1. ปีที่ ๒๑  ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔. E-ISSN ๒๖๙๗-๖๖๗๖. (ผู้เขียนร่วม) หน้า ๓๐๑-๓๑๒.https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/issue/view/17132

               ๑๑) พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี. แนวคิดพุทธปรัชญาในการดูแลผู้สูงอายุ. ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. TCI 2. ปีที่ ๘  ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔. ISSN ๒๕๓๙-๖๗๕๗. หน้า ๙๐-๑๐๐. (ผู้เขียนร่วม) https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/issue/view/17051