คุณสมบัติและการคัดเลือก

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


หลักสูตรสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ เรียน วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ รับจำนวน ๒๕ รูป/คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

         ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบปริญญาตรี
         ๒. ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือบาลีศึกษา ๙ ประโยค
         ๓. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร

         ๑. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ชุด
         ๒. สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ/สามเณร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการสำหรับคฤหัสถ์ จำนวน ๑ ฉบับ
         ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
         ๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย
         ๕. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ
         ๖. ผลคะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ซึ่งมีผลการสอบอายุไม่เกิน ๒ ปี

ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ

๑. วิชาเฉพาะสาขา

         ประวัติและพัฒนาการพระพุทธศาสนาตลอดถึงหลักพุทธธรรม เช่น ศีล, พระธรรมวินัย, ปฏิจจสมุปบาท,ไตรลักษณ์, กรรม, นิพพานและพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม่ เช่น การุณยฆาต, สันติภาพ, ศาสตร์พระราชา, นิเวศวิทยาเชิงพุทธ ฯลฯ

๒. วิชาภาษาอังกฤษ

         ไวยากรณ์การใช้ภาษาอังกฤษการอ่านเพื่อความเข้าใจอธิบายความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ผู้ที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ MCU-GET, TOEFL, TU-GET, CU-TEP มีผลคะแนนตามประกาศของสถาบันภาษาอายุไม่เกิน ๒ ปี ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ)