แผนการศึกษา

(๑) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (๒)

               ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ (๓)
วิชาเอก
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
รวม

               ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (๓)
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑ (๓)
วิชาเอก
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก
xxx  xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวม

               ภาคเรียนที่ ๓

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒ (๓)
วิชาเอก
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก
xxx  xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวม

               ภาคเรียนที่ ๔

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ (๓)
วิทยานิพนธ์
๖๐๒ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๑๒
รวม ๑๒

(๒) แผนการศึกษา แผน ข

               ภาคเรียนที่ ๑

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์
๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา
๖๐๐ ๑๐๔ พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ (๓)
วิชาเอก
๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท
รวม

               ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๖๐๒ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน (๓)
๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑ (๓)
วิชาเอก
๖๐๒ ๒๐๘ ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก
xxx  xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวม

               ภาคเรียนที่ ๓

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒ (๓)
วิชาเอก
๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน
๖๐๒ ๓๐๙ สัมมนาพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก
xxx  xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวม

               ภาคเรียนที่ ๔

รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต
วิชาบังคับ
๖๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ (๓)
วิชาเลือก
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สารนิพนธ์
๖๐๒ ๒๐๐ สารนิพนธ์
รวม ๑๒