กำหนดการรับสมัคร

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีกำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร : https://kk.mcu.ac.th/samuk65_gs/

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รายการ

ภาคปกติ

ภาคสมทบ

เปิดรับสมัคร รอบที่ ๑ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ ๑ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน รอบที่ ๑ ๒๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๒๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕