อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, รศ.ดร.

วิทยฐานะ  :  นักธรรมชั้นเอก
                      เปรียญธรรม 4 ประโยค
                      พธ.บ.(รัฐศาสตร์),
                      พธ.ม.(พระพุทธศาสนา),
                      Ph.D. (Buddhist studies)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 401 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 088-7474927
อีเมล์ : 
Facebook :

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.

วิทยฐานะ  :  พธ.บ. (ศาสนา)
                       ศศ.บ.(ประถมศึกษา)
                       ศศ.ม. (ปรัชญา)
                       Ph.D. (Bud.)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนรวม 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจาารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ห้อง 102 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 081-7081586
อีเมล์ : 
Facebook :

พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.วิ

วิทยฐานะ  :  นักธรรมชั้นเอก
                       เปรียญธรรม 6 ประโยค
                       พธ.บ. (ภาษาไทย)
                       M.A.(Ling)
                       M.A.(Pali&Bud)
                       Ph.D.(Pali&Bud)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 401 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 081-3414232
อีเมล์ : 
Facebook :

พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ผศ.ดร.

วิทยฐานะ  :  นักธรรมชั้นเอก
                      เปรียญธรรม 6 ประโยค
                      พธ.บ. (ปรัชญา) 
                      ศศ.บ. (มัธยมศึกษา)
                      M.A. (Sansrkit)
                      Ph.D. (Pali&Therarada)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนรวม 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจาารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ห้อง 103 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 090-9537950
อีเมล์ : 
Facebook :

รศ.ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

วิทยฐานะ  :  นักธรรมชั้นเอก
                       เปรียญธรรม 7 ประโยค
                       พธ.บ. (ปรัชญา)
                       M.A. (BuD.)
                       พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 401 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 089-6209547
อีเมล์ : 
Facebook :