การประกันคุณภาพการศึกษากับคณาจารย์

>> กล่าวเปิดโครงการ ให้โอวาทและบรรยาย เรื่อง บทบาทและจรรยาบรรณของคณาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับนานาชาติ
โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต ,รศ.ดร.

>> บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงานบริหารคณะและหลักสูตร โดย ดร.นิเทศ  สนั่นนารี