โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต More »

 

การประกันคุณภาพการศึกษากับคณาจารย์

>> กล่าวเปิดโครงการ ให้โอวาทและบรรยาย เรื่อง บทบาทและจรรยาบรรณของคณาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมในระดับนานาชาติ
โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต ,รศ.ดร.

>> บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงานบริหารคณะและหลักสูตร โดย ดร.นิเทศ  สนั่นนารี