งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้


งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ปี 2563 มจร วิทยาเขตขอนแก่น

 

เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

 

 

 

 

 

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสิงแวดล้อมสุขภาวะศิลปะและการออกแบบเมืองขอนแก่น

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกยุค
Normol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการดำเนินงาน โครงการ “วชร.๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ ๑-๓