กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ ๘ – ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น More »

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต More »

 

การประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

การประชุมปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHE QA online

==>วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบระบบ CHE QA online เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
==>โดยตรวจจากข้อมูลและประเมินผลในระบบ CHE QA online ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล CHE QA online
๒.เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการกรอกข้อมูล               หลักสูตรในระบบ CHE QA online ได้
๓.เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนความรู้/ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตร
    ในระบบ CHE QA online
๔.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตาม                  นโยบายของมหาวิทยาลัย

==>ในงานนี้ มีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน ประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๖๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

ภาพ,ข่าว. โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น