ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตัวอย่างแผนตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ xu ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประชุมนำเสนอผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา

#ประชุมนำเสนอผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา บ่ายวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑…

โพสต์โดย ประกันคุณภาพการศึกษา มหาจุฬา เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018