โครงการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสุนจาก สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)และปีงบประมาณ ๒๕๖๒

___วันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐ โครงการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสุนจาก สำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

โครงการปลูกข้าว ปลูกธรรม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

___วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปลูกข้าว ปลูกธรรม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สุรพล พรมกุล ถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อการขยายต่อองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาชุมชน สังคม
๒. เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ กิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชาให้เกิดขึ้นใน
พื้นที่จังหวัด ขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเครือข่ายการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือที่สำคัญ
๓. เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชาโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธ
ศาสนา (โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕) ของมหาเถรสมาคม
๔. เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธ
ศาสนาต่อคณะสงฆ์และภาคีการพัฒนา

___จากนั้นได้เรียนเชิญปราชญ์ชาวบ้าน คุณมาติน วิลเลอร์ เกษตรกรตัวอย่าง มาให้ข้อคิด และแนวทางการเป็นเกษตรกรที่ดี “อยู่ กิน อย่างไร ให้เพียงพอ” ในงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,อาจารย์อนุสรณ์ นางทะราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย,ดร.สุนทร สายคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา,ดร.เรียงดาว ทวชาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้ร่วมทำกิจกรรม “ลงแขกดำนา” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมในคาบกิจกรรมโฮมรูม (Home room)

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิธีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การทอดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

___วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โดยศูนย์ภาษาอาเซียน ได้จัดสอบว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๕ “ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิตทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือเห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ(English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ(Common European Framework of Reference for Language (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตแต่ละคนและสถาบันอุดมศึกษาพิจารณานำผลการทอดสอบความรู้ภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา จัดทำเป็นประกาศนียบัตรโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
___ในงานมีมีนิสิตชั้นปีที่ ๒ ถึง ถึงชั้นปีที่ ๔ เข้าสอบว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

___เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.พัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความ     เป็นชาติการค้า เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
๓.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ปลูกฝังระเบียบ           วินัย คุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย


___ในงานนี้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร,ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์, และนายธีระวัฒน์ ไกรวงศ์ นิสิตชั้นปีที่๓ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น.

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

___วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เลขานุการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง
___โดยคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ ๒ วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น งานนี้ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิตปัจจุบัน และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานทำมาร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น