มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฯ ประจำปี 2560 วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 256
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรฯ ประจำปี 2560 วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 256
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 -2 9 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพโดย : คุณวัชรพงษ์ ผาบจันดา