ประชาสัมพันธ์
0

โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น(ครูคืนถิ่น)

นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ – ๔ เข้าร่วมโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น(ครูคืนถิ่น) สกอ. ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนิสิตที่สอบได้ครูคืนถิ่น ดังต่อไปนี้

กิจกรรม
0

ค่ายคุณธรรม อบรมนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เดินทางอบรม นักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๘-๙ มีนาคม พ.…