suksa kks kys ebook eleaning

0

ส่ง​เอกสารการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 5 ทุกรูป/คน ขณะนี้ทางศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร ขอนแก่นได้ดำเนินการส่งเอกสารการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับจริงพร้อมหนังสือนำส่งได้ส่งทาง Kerry เรียบร้อยแล้วค่ะ หากใบประกอบวิชาชีพได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

0

พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือ

   วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายวรรณชัย บุสนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสมัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) โดย เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้…

0

การสัมมนาในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

นิมนต์/เรียนเชิญ คณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา (การกรอกคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู)” ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์…

0

ส่ง​เอกสารการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 5 ทุกรูป/คน ขณะนี้ทางศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร ขอนแก่นได้ดำเนินการส่งเอกสารการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับจริงพร้อมหนังสือนำส่งได้ส่งทาง Kerry เรียบร้อยแล้วค่ะ หากใบประกอบวิชาชีพได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ