ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช

ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโน ตำบล นาหว้า อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกเปี้ย ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • สำเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก สำนักเรียนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๑๘ ป.ธ.๔ สำนักเรียน วัดยานนาวา กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๒๔
 • สำเร็จการศึกษาสามัญ ที่โรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษา ๖ (ม.๖) เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓
 • สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ สถานที่การศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูเลย จังหวัดเลย ประเทศ ไทย
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.๒๕๔๘ สถานที่จบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ประเทศ ไทย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ ถึง วันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๐๒/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๒๙ เงินเดือน ๒,๗๐๐ บาท
๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ถึงวันที่ คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๕/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒
๓. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ถึง วันที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ / ลงวันที่......(ครั้งที่ ๒) เงินเดือน ๔,๖๒๐ บาท
๔. ตำแหน่ง(ปรับ-โอนย้าย)เป็นอาจารย์ เลขตำแหน่งที่ ๔๗๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ถึง ปัจจุบัน คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๗/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ระดับเงินเดือน ๕,๒๖๐ บาท
๕. ตำแหน่ง รองหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๔๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๔/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ เงินเดือนเดิม
๕. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล(ตำแหน่งช่วยงาน)ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ถึง วันที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ / ลงวันที่......... เงินเดือนเดิม ๒๘,๐๔๐ บาท
๖. ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยสงฆ์เลย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ถึง วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๕๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๔ เงินเดือนเดิม ๒๘,๐๔๐ บาท
๗. ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๒๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๗๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ๗.ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑---
งานวิจัย
 • “ศึกษาภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
 • “การเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามหลักพุทธจิตวิทยา โดยใช้แบบจำลองข้ามทฤษฎี”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.
 • “การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น ตามหลักพุทธธรรม”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๐.
 • วิจัยร่วม “การบริหารจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๑.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • “การศึกษาภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น” (บทความวิจัยลงในการเสนอผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา, ๒๕๕๘)
 • “ศึกษาภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น”.วารสารวิชาการ“ธรรมทัศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ พิเศษ ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคน (ISSN 1513-5845)TCI 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. ขอนแก่น. ๒๕๕๙. หน้า ๕๗
 • (บทความร่วมดร.อุทัย วรเมธีศรสกุล)“กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ ชาวบ้านจังหวัด ขอนแก่น”. ใน : วารสารวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น.(๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙): หน้า ๓๖๕-๓๖๖.
 • (บทความร่วมดร.อุทัย วรเมธีศรสกุล) “การควบคุมกามคุณด้วยหลักอสุภกัมมัฏฐาน” ๒๕๖๐ (บทความวิชาการ ร่วม)ลงในนิตยสารวิชาการ ธรรมทัศน์ฐาน TCI 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ขอนแก่น, ๒๕๖๐. หน้า
 • “การเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตบรรพชิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตามหลักพุทธจิตวิทยา โดยใช้ แบบจำลองข้ามทฤษฎี”.วารสารวิชาการ“ธรรมทัศน์” TCI 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. ขอนแก่น, ๒๕๖๑ หน้า
ตำราวิชาการ
 • “ความเป็นครูวิชาชีพ”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเป็นครู วิชาชีพ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๘. (๓๒๕ หน้า).
 • “การพัฒนาหลักสูตร (ปรับปรุง)”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๐.(๑๖๔ หน้า).
 • “เทคนิคการสอน”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคนิคการสอน (หลักสูตร ปบ.ศ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,
  ๒๕๕๘. (๑๕๐ หน้า).
 • “การจัดการเรียนรู้”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,๒๕๕๙.
  (๑๙๕ หน้า).
 • “เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปรับปรุง)”. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๖๑. (๑๘๓ หน้า).
 • “การสอนสังคมศึกษา”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๙. (๒๐๘ หน้า).
เอกสารประกอบการสอน - เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ความเป็นครูวิชาชีพ
- จิตวิทยาความเป็นครู
- การพัฒนาหลักสูตร
- เทคนิคการสอน (หลักสูตร ปบ.ศ.)
- ศาสตร์การสอน
- การจัดการเรียนรู้
- จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของมนุษย์
- การสอนสังคมศึกษา - จิตวิทยาสำหรับครู - การออกแบบการจัดการเรียยนรู้และการบริหารจัดกการชั้นเรียน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน ครูดีเด่น สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ครููดีเด่น สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ครูดีเด่น สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ -ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย(จ.ม.) ที่ ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ ๓๔๗(เล่มที่ ๑๔) เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ -ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก(จ.ช.) ที่ ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ ๑๙๑(เล่มที่๑๔/๑) เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓๘ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ -ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย(ต.ม.)เล่ม ๑๓๐ ตอน ๑๖ ข หน้า ๙๒ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การศึกษาดูงาน - ๒๕๔๖ ที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง-โรงเรียนมัธยมมิ่งเออ ประเทศจีน - ๒๕๔๘ ที่ มหาวิทยาลัยโดนดก(มหาวิทยาลัยแห่งชาติ) ประเทศลาว - ๒๕๕๑ ที่ มหาวิทยาสงฆ์ พนมเปน,นครวัด-นครธม ประเทศกัมพูชา - ๒๕๕๔ ที่ วิทยาลัยองค์ตื้น,ม.สุภาณุวงษ์ หลวงพระบาง ประเทศลาว - ๒๕๕๔ ที่ มหาวิทยาลัยดองอา เมืองเว้-ดาดัง ประเทศเวียดนาม - ๒๕๕๕ ที่ มหาวิทยาเซกิ(SEGI UNIVERSITY) ประเทศมาเลเชีย - ๒๕๕๕ ที่ มหาวิทยาสุภาณุวงศ์ หลวงพระบาง ประเทศลาว - ๒๕๕๖ ที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว,มหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์ ประเทศลาว - ๒๕๕๗ ที่ วัดไป๋หม่าซื่อ ลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน(๒๑-๒๗ เม.ย.๕๗) ประเทศจีน - ๒๕๕๘ ที่ วิทยาลัยสงฆ์ปากเช เมืองปากเช จำปาสัก ๒๔-๒๖ ธค.๕๘ ประเทศลาว
สมณศักดิ์