นางสาวพันทิวา ทับภูมี

อาจารย์

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 9/90 หมู่ที่ 14 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 080-1951802
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • ระดับปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
 • ระดับปริญญาโท : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
 • ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • - เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม (แบบสัญญาจ้าง) พ.ศ. 2561
 • - เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม (บรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย) พ.ศ. 2562
  ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี
  • วิชามนุษย์กับสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • วิชาพระพุทธศาสนากับสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • วิชาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • วิชาสังคมสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • วิชาการศึกษาอิสระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • วิชาสื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • งานวิจัย
  • วิทยา ทองดี และพันทิวา ทับภูมี. รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ด้วยขบวนการทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ ศิลปะและการออกแบบเมืองขอนแก่น (Creative Community development model through environmental technology, health, art and design process in Khon Kean. (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (สกสว.)) งบประมาณปี ๒๕๖๓.
  • อมรรัตน์ เตชะนอก และพันทิวา ทับภูมี. (2562). การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2560.
  • พันทิวา ทับภูมี. (2561). การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชา 000101 มนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อออนไลน์โปรแกรม Edmodo. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
  • พันทิวา ทับภูมี. (2556). การรับรู้การบริโภคอาหารส่งเสริมและไม่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
  บทความวิจัย/ทางวิชาการ
  • อดุลย์ หลานวงค์, พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน (จันทาพูน), พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี (พันนาวา) และพันทิวา ทับภูมี. “พุทธศิลป์ : คุณค่าและอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” บทความวิจัย, Journal of Buddhist Education and Research : JBER ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓.
  • Vitthaya Thongdee, Pranjitr Sukumal, Ekkarach Kositpimanvach, Somkhuan Namseethan, Phanthiwa Thabphumee, Niraj Ruangsan. “The Buddhist Integrative Model in Promoting Master Teachers in Upper Northeast of Thailand.” , PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(3) ISSN: 00333077, (p. 4194-4198). (Scopus Q4).
  • Witthaya Thongdee, Suraphon Promgun, Suthipong Sawadtha, Somkhoun Namsithan, Panthiwa Thubphumee, Niraj Ruangsan “A Model of Creative Community Development in Khon Kaen: Buea-Ban (Old City Pillar Shrine).” Multicultural Education : Volume 7, Issue 4, (accepted for April 2021). (p.322-326). (Scopus Q3).
  • พันทิวา ทับภูมี. (2562). การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อออนไลน์โปรแกรม Edmodo ของนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.บทความวิจัย การประชุมวิชาการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการนำเสนองานวิจัยทางการศึกษา "การสร้างสื่อนวัตกรรมอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างเสริมแนวคิดประชาธิปไตยในโรงเรียนยุค 4.0". คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 21 มีนาคม 2562.
  • พันทิวา ทับภูมี. (2562). การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. บทความวิจัย วารสารพิมลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562.
  • Phanthiwa ThabPhumee. (๒๕๖๑). The Development of Learning Achievement with the Flipped Classroom with Edmodo Online Program on 000101 Man and Society of Sophomore Undergraduate Students Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus. Science in Economy, Management, Social Studies and Education (ICSMES-๒๐๑๘). August ๒-๓, ๒๐๑๘. Seoul, South Korea.
  • พันทิวา ทับภูมี. (2561). การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชา 000101 มนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยใช้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสื่อออนไลน์โปรแกรม Edmodo. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. 28 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561.
  • พันทิวา ทับภูมี. (2558). การรับรู้การบริโภคอาหารส่งเสริมและไม่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารโรงพยาบาลสกลนคร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558, หน้า 12.
  ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน - รัชนี จรุงศิรวัฒน์ และพันทิวา ทับภูมี. “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา 200 206 คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, 2561. จำนวน 136 หน้า
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน
  1. พ.ศ. 2560 ศึกษาดูงานที่ Tokyo Gakugei University, Japan
  2. พ.ศ. 2561 ร่วมงาน International Conference on Science in Economy, management Social studies and Education  (ICSMES) which will be held at Seoul, South Korea on August 2 - 3, 2018.
  สมณศักดิ์