นางสริญญา มารศรี

อาจารย์

สถานที่เกิด จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๒๖ หมู่ ๑๔ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ โทร ๐๘๓-๔๐๖๖๔๐๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
 • ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน (สาขาวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
 • งานวิจัย
 • สริญญา มารศรีและคณะ , การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้านประกอบการ SME ขนาดย่อย โดยใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก, รายงานวิจัย, ๒๕๖๓ . (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วช.) )
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ ๑. ระดับต่างประเทศ
 • Sarinya Marasri, Vitthaya Thongdee, Poolsak Homsombat, Phra Futrakool Linphu, Aumnuyporn Homchoomchung, Bunsong Nasaweang, Niraj Ruangsan.(2021) CLM English teaching and learning guidelines for undergraduate students in social studies at Phutthachinnarat Sangha College, MCU Turkish Journal of Linguistics and Culture Review, Vol.12 No.S3. Pages 277-286 (ERIC)
 • Poolsak Homsombat , Phathomsit Sawaengwong, Chaiyasit Udomchokenamorn, Krerk Phisaiphun, Eakachai Sriburin, Sarinya Marasri, Niraj Ruangsan.(2021). Buddhist universities and learning management in the 21st century. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No.11.Pages : 4702-4707. (Scopus Q4)
 • Phitsanu Homsombat, Poolsak Homsombat, Saard Poonnasorn, Kanokwan Prachantasen, Sarinya Marasri, Nantana Suphabkham, Niraj Ruangsan.(2021). Application of Buddhist Doctrines in Social Studies Management on Anti-corruption for Secondary School Students in Thailand. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; Vol.32 No.2.Pages : 2006-2009. (Scopus Q4)

  ๒. ระดับประเทศ
 • สริญญา มารศรี, ผศ.ดร.ประยูร แสงใส “การจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” (ตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (TCI) ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๕), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี )
 • สริญญา มารศรี, ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ” (ตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (TCI) ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ ( มกราคม - เมษายน ๒๕๖๕), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี )
 • สริญญา มารศรี, ผศ.ดร.ประยูร แสงใส “วิธีสอนทางเลือกของครูสังคมศึกษาในยุคสถานการณ์โควิด 19” (ตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (TCI) ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี )
 • สริญญา มารศรี, พระวิทวัส ปภสสญาโณ, กิตติศักดิ์ แท่งทอง, กนกวรรณ ประจันตะเสน, “การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้าน ผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อย โดยใช้ กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, บทความวิจัย, นำเสนอผลงาน ในรูปแบบ (Poster presentation) เผยแพร่ทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ ลำพูน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง สถาบันวิจัยหริภุญชัย จังหวัดลำพูน และสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ณ มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 • สริญญา มารศรี, “พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร) หลวงพ่อผู้ปิดทองแห่งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” (ตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒), วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒ ). หน้า ๑๗
 • พระวิทวัส ปภสสญาโณ, ไสว แก้วเกตุ, กิตติศักดิ์ แท่งทอง, กนกวรรณ ประจันตะเสน, สริญญา มารศรี, “เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล” งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,อยุธยา. ปีที่ ๑๗, ฉบับที่ ๒, ( ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ).หน้า ๑๑๕- ๑๒๗
 • สริญญา มารศรี, “การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กสมาธิสั้นตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม” นำเสนอผลงาน และพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ " คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค ไทยแลนด์ 40” วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๖๑ ). หน้า ๑๖๖-๑๗๕
 • สริญญา มารศรี, “การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในศตวรรษที่ 21” นำเสนอผลงาน และพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิขการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Nan Congress ll การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกรพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (Research and innovation for Sustainable Mental and Social Development in Thailand ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
 • สริญญา จำปาวอ, “การศึกษาพฤติกรรมการใช้ Social Media ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 25 จังหวัด ขอนแก่น”, นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการ สร้างสันติภาพ” วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๙ ).
 • ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
 • สริญญา มารศรี. “การพัฒนาหลักสูตร”.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๒๐๐ ๒๑๗ สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๑.
 • งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  สมณศักดิ์