นางสริญญา มารศรี

อาจารย์

สถานที่เกิด จ.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๒๖ หมู่ ๑๔ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ โทร ๐๘๓-๔๐๖๖๔๐๖
การศึกษา
 • บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
 • ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน (สาขาวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
 • สริญญา มารศรีและคณะ , การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้านประกอบการ SME ขนาดย่อย โดยใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก, รายงานวิจัย, 2563 . (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วช.) )
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ ๑. ระดับต่างประเทศ
 • Poolsak Homsombat , Phathomsit Sawaengwong, Chaiyasit Udomchokenamorn, Krerk Phisaiphun, Eakachai Sriburin, Sarinya Marasri, Niraj Ruangsan.(2021). Buddhist universities and learning management in the 21st century. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No.11.Pages : 4702-4707. (Scopus Q4)
 • Phitsanu Homsombat, Poolsak Homsombat, Saard Poonnasorn, Kanokwan Prachantasen, Sarinya Marasri, Nantana Suphabkham, Niraj Ruangsan.(2021). Application of Buddhist Doctrines in Social Studies Management on Anti-corruption for Secondary School Students in Thailand. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; Vol.32 No.2.Pages : 2006-2009. (Scopus Q4)

  ๒. ระดับประเทศ
 • สริญญา มารศรี, ผศ.ดร.ประยูร แสงใส “การจัดการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์” (ตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (ICT) ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๕), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี )
 • สริญญา มารศรี, ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ” (ตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (ICT) ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ ( มกราคม - เมษายน ๒๕๖๕), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี )
 • สริญญา มารศรี, ผศ.ดร.ประยูร แสงใส “วิธีสอนทางเลือกของครูสังคมศึกษาในยุคสถานการณ์โควิด 19” (ตีพิมพ์ในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (ICT) ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี )
 • สริญญา มารศรี, พระวิทวัส ปภสสญาโณ, กิตติศักดิ์ แท่งทอง, กนกวรรณ ประจันตะเสน, “การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้าน ผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อย โดยใช้ กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, บทความวิจัย, นำเสนอผลงาน ในรูปแบบ (Poster presentation) เผยแพร่ทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ ลำพูน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง สถาบันวิจัยหริภุญชัย จังหวัดลำพูน และสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ณ มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 • สริญญา มารศรี, “พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร) หลวงพ่อผู้ปิดทองแห่งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” (ตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒), วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒ ). หน้า ๑๗
 • พระวิทวัส ปภสสญาโณ, ไสว แก้วเกตุ, กิตติศักดิ์ แท่งทอง, กนกวรรณ ประจันตะเสน, สริญญา มารศรี, “เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล” งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSD สัมพันธ์ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,อยุธยา. ปีที่ ๑๗, ฉบับที่ ๒, ( ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ).หน้า ๑๑๕- ๑๒๗
 • สริญญา มารศรี, “การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กสมาธิสั้นตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม” นำเสนอผลงาน และพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ " คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค ไทยแลนด์ 40” วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๖๑ ). หน้า ๑๖๖-๑๗๕
 • สริญญา มารศรี, “การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในศตวรรษที่ 21” นำเสนอผลงาน และพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิขการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Nan Congress ll การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกรพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (Research and innovation for Sustainable Mental and Social Development in Thailand ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
 • สริญญา จำปาวอ, “การศึกษาพฤติกรรมการใช้ Social Media ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 25 จังหวัด ขอนแก่น”, นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการ สร้างสันติภาพ” วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๙ ).
 • ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
 • สริญญา มารศรี. “การพัฒนาหลักสูตร”.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๒๐๐ ๒๑๗ สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๖๑.
 • งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  สมณศักดิ์