นายบุญส่ง นาแสวง

อาจารย์

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 57/6 ม.22 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา - กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
- ศษ.ม.(สังคมศึกษา)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
งานวิจัย
 • การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๒.
 • ปัญหาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระภิกษุสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๓.
 • การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ตามทัศนะของบุคลากร มหาวิทยาลัย”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๓.
 • การศึกษาวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น แห่งทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๒๕๕๕
 • การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๕๘
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๙
 • การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรม ๒๕๖๐
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๒.
 • ปัญหาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระภิกษุสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๓.
 • การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ตามทัศนะของบุคลากร มหาวิทยาลัย”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๓.
 • การศึกษาวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาสังคมของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น แห่งทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๒๕๕๕
 • การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๕๘
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๕๙
 • การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชนตามหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรม ๒๕๖๐
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
 • บุญส่ง นาแสวง. “การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิจัย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๗.
 • บุญส่ง นาแสวง. “ภูมิศาสตร์กายภาพ”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๗.
 • บุญส่ง นาแสวง. “สัมมนาสังคมศึกษา”. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๗.
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน - ครูในดวงใจ ๒๕๕๙ และครูในดวงใจระดับวิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๕๙
สมณศักดิ์