การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

           ๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒
           ๒. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
           ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
           หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒