ดร.วิรัตน์ ทองภู

อาจารย์

สถานที่เกิด ๑๑๙ หมู่ ๑ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๖๑/๑๑ บ้านพรหมนิมิต ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนเเก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร.ขอนเเก่น ชั้น ๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
การศึกษา นักธรรมเอก, เปรียญธรรม ๘ ประโยค, พธ.บ. ภาษาอังกฤษ, พธ.ม. การสอนสังคมศึกษา , กำลังศึกษาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา (ค.ด.)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน ผู้จัดการบริษัทจุฬามณีทราเวล, เจ้าหน้าที่สถาบันภาษา มจร.ขอนเเก่น, นักวิชาการวัฒนธรรม (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กระทรวงวัฒนธรรม), ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา มจร.ขอนเเก่น
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ “พุทธศิลป์ : ประวัติ พัฒนาการ และอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Buddhist Education and Research ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ .ศ . ๒๕๖๓
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผู้นำกิจกรรมพัฒนานิสิต, เป็นตัวเเทนจังหวัดขอนเเก่นถือนำศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
สมณศักดิ์