แผนการจัดการเรียน

เเผนรายวิชา
 

แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา

ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (๒) (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา** ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาชีพครู (วิชาบังคับ)  
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖)
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓ (๒-๒-๕)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๒๐

                ** รายวิชาข้อสอบกลาง

ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก** ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก** ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ (๑) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาชีพครู (วิชาบังคับ)  
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสำหรับครู ๓ (๒-๒-๕)
  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ๒ (๑-๒-๓)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๒๑

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔
๐๐๐ ๑๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๑) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย** ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ** ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาชีพครู (วิชาบังคับ)  
๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕)
  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒ (๑-๒-๓)
  หมวดวิชาเฉพาะสาขา  (วิชาเอกบังคับ)  
๒๐๓ ๒๐๑ สังคมสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๒๒

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม** ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก** ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาชีพครู  (วิชาบังคับ)  
๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕)
  หมวดวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเอกบังคับ)  
๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย              ๓ (๓-๐-๖)
๒๐๓  ๒๐๓ ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖)
๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเลือกเสรี  
๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา ๑ ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
sp ๑๑๐  แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ (๒) (๒-๐-๔)
sp ๑๑๑  วากยสัมพันธ์ (๒) (๒-๐-๔)
sp ๑๑๒  ฉันทลักษณ์ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๒๑

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาชีพครู (บังคับ)  
๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕)
๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕)
  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒ (๐-๔-๒)
  หมวดวิชาเอกบังคับ  
๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖)
๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
๒๐๓  ๓๐๗ วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ๒ (๑-๒-๓)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา  
๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตร์กายภาพ ๒ (๒-๐-๔)
๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน ๒ (๑-๒-๓)
๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒ (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๒๑

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาชีพครู  
๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๓ (๒-๒-๕)
  หมวดวิชาเอกบังคับ  
๒๐๓  ๓๐๘ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๒๐๓  ๓๐๙ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ ๓ (๒-๒-๕)
๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖)
๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒ (๑-๒-๓)
๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา  
๒๐๓ ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ์ ๒ (๒-๐-๔)
  วิชาเลือกเสรี  ๒  หน่วยกิต  
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒ (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๒๒

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  
๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖ (๐-๑๘-๐)
  รวมหน่วยกิต

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาเอกบังคับ  
๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาทางสังคมศึกษา ๓ (๒-๒-๕)
๒๐๓  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา ๓ (๐-๖-๖)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา  
๒๐๓ ๔๒๐ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม ๒ (๑-๒-๓)
๒๐๓ ๔๒๑ ท้องถิ่นศึกษา ๒ (๑-๒-๓)
๒๐๓ ๔๒๒ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ๒ (๒-๐-๔)
๒๐๓  ๔๒๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีและความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ๒ (๒-๐-๔)
  วิชาเลือกเสรี ๔ หน่วยกิต  
  xxx xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ๒ (๒-๐-๔)
  xxx xxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ๒ (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๒๑