น.ส.กนกวรรณ ประจันตะเสน

อาจารย์

สถานที่เกิด รพ.นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 194 หมู่ 3 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษา
  • ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
  • ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน (สาขาวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2559 ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2564ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
งานวิจัย สริญญา มารศรี, พระวิทวัส ปภสสญาโณ, กิตติศักดิ์ แท่งทอง, กนกวรรณ ประจันตะเสน การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้าน ผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อยโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สริญญา มารศรี,กนกวรรณ ประจันตะเสน,อํานวยพร โฮมจูมจัง การจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์
บทความวิจัย/ทางวิชาการ สริญญา มารศรี,กนกวรรณ ประจันตะเสน,อํานวยพร โฮมจูมจัง การจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์. 2565; 4(1): (หน้า9-18) สริญญา มารศรี, พระวิทวัส ปภสสญาโณ, กิตติศักดิ์ แท่งทอง, กนกวรรณ ประจันตะเสน การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้านประกอบการ SME ขนาดย่อย โดยใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก. รายงานการวิจัย, ๒๕๖๑ (ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย).(วช.) (จํานวน ๒๓๔ หน้า). สริญญา มารศรี, พระวิทวัส ปภสสญาโณ, กิตติศักดิ์ แท่งทอง, กนกวรรณ ประจันตะเสน “การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้าน ผู้ประกอบการ SME ขนาดย่อยโดยใช้กระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, บทความวิจัย, นําเสนอผลงาน ในรูปแบบ (Poster presentation) เผยแพร่ทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ(วช) มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง สถาบันวิจัยหริภุญชัย จังหวัดลําพูน และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ณ มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ พระวิทวัส ปภสสญาโณ, ไสว แก้วเกตุ, กิตติศักดิ์ แท่งทอง, กนกวรรณ ประจันตะเสน, สริญญา มารศรี, “เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล” งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 CSDสัมพันธ์ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,อยุธยา. ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, (30 มกราคม2561 ).หน้า 115-127 กนกวรรณ ประจันตะเสน. “การบูรณาการเพื่อการเรียนรู้แบบเรียนรวม ”นําเสนอผลงาน และพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Nan Congress ll การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกร พัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (Research and innovation for Sustainable Mental and Social Development in Thailand ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์