ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหลักสูตร

ประชุม/อบรม/สัมมนา

คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

รายงานผลการประเมินคุณคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ผศ.ดร.
ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.
ประธานหลักสูตร

เรื่องล่าสุด