ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหลักสูตร

ประชุม / อบรม / สัมมนา

คำสั่ง / ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ประกันคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.
ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา