อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา สามารถสอบเข้าทำงานราชการในตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต หรือทำงานในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา โดยสามารถเข้าทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดังนี้
           (๑) บุคลากรทางการศึกษา
           (๒) นักวิชาการศาสนา
           (๓) อนุศาสนาจารย์
           (๔) กรมราชทัณฑ์
           (๕) กรมสุขภาพจิต
           (๖) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากร
           (๗) สังคมสงเคราะห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ