พระมหาสำรอง สญฺญโต, ดร.

อาจารย์

สถานที่เกิด เกิด ๒ มกราคม ๒๕๑๕, บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านข้องโป้ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๒๑๖๒๒๘
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดเทพนิมิตวนาราม บ้านพรมนิมิต ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณฯ ๒๕๖๑
  Ph.D.(Buddhist Studies)
 • พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณฯ ๒๕๕๖
  M.A.(Buddhist Studies)
 • ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ป.วิชาชีพครู) ม.มหาจุฬาลงกรณฯ ๒๕๕๔
 • พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณฯ ๒๕๕๒
  B.A.(Buddhist Studies)
 • ป.ธ ๓ ( Pali III) สำนักเรียนวัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕๖๑
 • น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดโพธิ์ศรี จังหวัดขอนแก่น ๒๕๔๑
งานคณะสงฆ์ เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกสี
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย ๑. เรื่อง “การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนในครอบครัวด้วยการรักษาอุโบสถศีลของชุมชนชาวพุทธในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”
๒. เรื่อง“กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑”
๓. เรื่อง "รูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพุทธเพื่อป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น"
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • กลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ ISSN : 1513-5845
 • บุญแจกข้าว: รูปแบบการแบ่งปันและการแสดงความกตัญญูของชาวอีสาน วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ ISSN : 1513-5845
 • ภาวะผู้นาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 ISSN : 2539-6757
 • วิเคราะห์กรรมและการให้ผลกรรมในจูฬกัมมวิภังคสูตร วารสารวิชาการ ธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ ISSN : 1513-5845
 • แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ตามหลักการพุทธศาสนา วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ISSN : 2465-3705
 • นิพพานที่นี่ และเดี๋ยวนี้ (วิจารณ์หนังสือ) วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ISSN : 2465-3705
 • อริยวัฑฒิ 5 ในฐานะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชน วารสารวิชาการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2563
 • การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการปฏิบัติงาน วารสารวิชาการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563
 • การบริโภคปัจจัย 4 ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน วารสารวิชาการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในชุมชนบ้านหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามหลักภาวนา 4 วารสารวิชาการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563
 • แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 วารสารวิชาการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563
 • ร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ (วิจารณ์หนังสือ) วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
 • อัตถิภาวนิยมกับปัญหาการฆ่าตัวตาย วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
 • การศัลยกรรมความงามในมิติพุทธ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2564
 • การพัฒนาสมรรถนะโดยการสร้างเครือข่ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในวารสาร Journal of Modern Learning Development ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม 2565
 • นิเวศวิทยาวัฒน์ธรรมเชิงพุุทธ ในวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (2022)
 • แนวทางการจัดการเรียนการรู้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในศตวรรษที่ 21 วารสารครุศาสตร์ปัญญา ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567) หน้า 70-85
 • แนวทางการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 กับการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • พุทธธรรมกับการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • หลักพุทธธรรมกับการให้การบริการในมุมมองสังคมสงฆ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ประเพณีวัฒนธรรมข้าวในมุมมองพระพุทธศาสนา: บุญข้าวจี่ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
 • อิทธิพลของคัมภีร์ธรรมบทที่มีต่อการเทศน์แหล่ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
ตำราวิชาการ
  โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ตำรารายวิชา “พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข” พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2564. 340 หน้า. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ISBN 978-616-300-712-4
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning and e-Testing)
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Less Paper)”
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือและ Template สำหรับงานวิทยานิพนธ์
 4. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-Learning e-Testing)
 5. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล, การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs), และการจัดทำแฟนพัฒนาบุคลากรรายบุคล (IDP),
 6. จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
 7. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุค Thailand ๔.๐
 8. การอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
สมณศักดิ์