พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ,ดร.

อาจารย์

สถานที่เกิด ๔๔ ม.๒๑ บ.ตำหนัก ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เลขานุการ รจจ.ขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • ป.ธ.๙ พ.ศ.๒๕๔๔
 • พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
 • ปร.ด.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.๒๕๖๒
 • งานคณะสงฆ์
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ขอนแก่น
 • เลขานุการ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
 • ประวัติการทำงาน เลขานุการสำนักเรียนวัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๒
  งานวิจัย วิจัยสมบูรณ์
 • ๑.วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยหลักจิตภาวนาในพระพุทธศาสนา” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ MCU RS 610757080 เสร็จสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๐ (ผู้วิจัยร่วม)
 • ๒. วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “รูปแบบการเจริญเมตตาภาวนาที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ MCU RS ๖๑๐๗๖๑๑๐๕๘ เสร็จสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๒ (ผู้วิจัยร่วม)
 • ๓. วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “คุณค่าของพระธาตุเจดีย์ที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ MCU RS ว 078/2560 เสร็จสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๓ (หัวหน้านักวิจัย)
 • ๔. วิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสถาปัตยกรรมในสิมอีสาน” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ MCU RS 610761060 เสร็จสมบูรณ์ ปี ๒๕๖๓ (หัวหน้านักวิจัย)
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิจัย
 • ๑) (๒๕๖๐) บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยหลักจิตภาวนาในพระพุทธศาสนา” ในวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม TCI 2 ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐) ISSN 2465-3705 http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/kkjn/article/view/1588
 • ๒) (๒๕๖๒) บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเจริญเมตตาภาวนาที่มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” ในวารสาร Journal of Buddhist Education and Research TCI 2 ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ISSN 2586-9434 สืบค้นได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/242041
 • ๓) (๒๕๖๒) บทความวิจัยเรื่อง “คุณค่าของพระธาตุเจดีย์ที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม” ในวารสาร Journal of Buddhist Education and Research TCI 2 ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ISSN 2586-9434 สืบค้นได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/242229
 • ๔) (๒๕๖๓) บทความวิจัยเรื่อง “แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสถาปัตยกรรมในสิมอีสาน” ในวารสาร Journal of Buddhist Education and Research TCI 2 ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) ISSN 2586-9434 สืบค้นได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/view/245801
  บทความวิชาการ
 • ๑) (๒๕๖๐) บทความเรื่อง “สัมมาทิฏฐิกับการแก้ปัญหาของสังคมไทยในยุคปฏิรูป” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ มจร ขอนแก่น ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 • ๒) (๒๕๖๑) บทความวิชาการเรื่อง “ความงามของพระธาตุนาดูนตามทัศนะพุทธสุนทรียศาสตร์” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Proceeding "งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ มจร.บุรีรัมย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (ผู้ร่วมนิพนธ์)
 • ๓) (๒๕๖๑) บทความเรื่อง “บุญแจกข้าว: รูปแบบการแบ่งปันและการแสดงความกตัญญูของชาวอีสาน” ในวารสารธรรมทรรศน์ TCI 1 ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) ฉบับพิเศษ ISSN 1513-5845 หน้า ๓๗๓-๓๘๒ สืบค้นได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/111357
 • ๔) (๒๕๖๑) บทความเรื่อง “การบริหารเวลา การบริหารชีวิต ตามวิถีพุทธในศตวรรษที่ ๒๑”วารสารธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ ISSN 1513 5845 หน้า ๒๘๑-๒๙๑ สืบค้นได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/download/122529/105649/
 • ๕) (๒๕๖๒) บทความวิชาการเรื่อง “อหิงสธรรมกับการสร้างสันติภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนา” ใน วารสารสันติศึกษา TCI 1ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒ P-ISSN : ๒๒๘๗-๐๙๖๒ E-ISSN : ๒๕๓๙-๖๗๖๕ (ผู้นิพนธ์) สืบค้นได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/92205/89292
 • ๖) (๒๕๖๓) บทความวิชาการเรื่อง “An Indicator Development of Political Culture Model for Thai Citizen” ใน วารสาร Solid State Technology. Scopus Q4. Vol. 63 No. 2s (2020). 30-08-2020 ISSN: 0038-111X. pp. 2113-2119.(ผู้นิพนธ์ร่วม) สืบค้นได้ที่ https://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1948
 • ๗) (๒๕๖๔) บทความวิชาการเรื่อง “Mathematics Calculations in Buddhism”, ใน วารสาร Elementary Education Online, Year; Vol 20 (Issue 5): pp. 370-377 (Scopus Q3). (ผู้นิพนธ์ร่วม) สืบค้นได้ที่ http://www.ilkogretim-online.org/?mno=54511
 • ๘) (๒๕๖๔) บทความวิชาการเรื่อง “Educational Administration of Buddhist Schools under OBCP”. ใน วารสาร PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(3): 4210-4212 (Scopus Q4). (ผู้นิพนธ์ร่วม) สืบค้นได้ที่ http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/4659/4108
 • ๙) (๒๕๖๔) บทความวิชาการเรื่อง “THE MOTIVATION: DIMENSION OF THERAVADA BUDDHISM”. ใน วารสาร Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) (Scopus Q2). (ผู้นิพนธ์ร่วม) สืบค้นได้ที่ Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044)
 • ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  สมณศักดิ์ พระมหา