ประวัติการจัดตั้งและเปิดหลักสูตร

ประวัติการจัดตั้งคณะพุทธศาสตร์

    คณะพุทธศาสตร์ เป็นคณะแรกชองมหาวิทยาลัยที่เปิดการศึกษา เน้นหนักในด้านภาษาบาลี พระพุทธศาสนา ศาสนา และปรัชญา
ในชั้นแรกแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๔ ภาควิชา คือ
๑. ภาควิชาภาษาบาลี
๒. ภาควิชาพระพุทธศาสนา
๓. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
๔. ภาควิชาภารตวิทยา
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นแรก จำนวน ๔ รูป และอนุปริญญา (อนุ พธ.บ.) จำนวน ๒ รูป
ปัจจุบัน คณะพุทธศาสตร์ แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ภาควิชา คือ
๑. ภาควิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
– สาขาสันสกฤต
๒. ภาควิชาพระพุทธศาสนา
– สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
– สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคภาษาอังกฤษ)
– สาขาพระอภิธรรม
๓. ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
– สาขาศาสนา
– สาขาปรัชญา

ปรัชญาของคณะพุทธศาสตร์

ปญฺญา นรานํ รตนํ (สํ.ส. ๑๕/๕๑/๔๑)
ปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลาย (สํ.ส.๑๕/๕๑/๖๗)
Wisdom s precious jewe of mankind

วิสัยทัศน์

มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ และปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เพื่อศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ปณิธาน

ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต วิจัยพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาชีวิตและสังคมได้
๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบันสังคม และพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

การจัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น : การเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

   เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ พระราชสารเวที (พระธรรมวิสุทธาจารย์) เจ้าอาวาสวัดธาตุ (พระอารามหลวง) และรองเจ้าคณะภาค ๙ ในสมัยนั้น มีความดำริให้จัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น โดยความสนับสนุนของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระเถรานุเถระในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น
สภามหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ ตามหนังสือที่ ๗๑๔/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘ ให้ใช้ชื่อเป็นทางการว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้รับคฤหัสถ์เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๑.พระมหาประทีป สญฺญโม (พรมสิทธิ์) พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙
๒.พระมหาธนพล กตสาโร (แสงย้อย) พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
๓.พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต (แสงแก้ว) พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕
๔.พระมหาโยธิน โยธิโก (ปัดชาสี), ผศ. พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน
๕.พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี (พันนาวา),