พระภานุวัฒน์ จนฺทวฑฒโน

อาจารย์

สถานที่เกิด 34 หมู่ 7 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนันทิการาม ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ 103 สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ของแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
การศึกษา พ.ศ. 2555 นักธรรมเอก พ.ศ. 2462 พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ 1 พ.ศ. 2463 พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) พ.ศ. 2564 พธ.บ. (ปรัชญา) พ.ศ. 2566 พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
งานคณะสงฆ์ พ.ศ. 2560-2562 เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2560-2562 เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 พระคิลานุปัฏฐาก ประจำจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2562 นักจัดการงานทั่วไป สังกัด กลุ่มงานวางแผนและวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พ.ศ. 2564 อาจารย์ ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พ.ศ. 2565 เลขานุการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย -พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, “พุทธศิลป์ : ประวัติ พัฒนาการ และอิทธิพลที่มีต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” รายงานการวิจัย (ร่วม), ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐ -พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, “ฮูปแต้ม : การจัดการของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม” รายงานการวิจัย (ร่วม), ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๑
บทความวิจัย/ทางวิชาการ 1) พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน “ฮูปแต้ม : การจัดการของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม” บทความวิจัย, Journal of Modern Learning Development ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๓. แหล่งข้อมูล: http://mcuir.mcu.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/533 2) พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน “พุทธศิลป์ : อิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ” บทความวิจัย, Journal of Modern Learning Development ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓. แหล่งข้อมูล: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jber/article/download/245026/166860/ 3) พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน “พุทธศิลป์ : ประวัติ พัฒนาการ และอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” บทความวิจัย, Journal of Arts Management Vol. 6 No. 2 April – June 2022 .Received April 3, 2022; Revised April 15, 2022; Accepted May 15, 2022. แหล่งข้อมูล: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jam/article/download/255541/172359/960611 4) Phra Panuwat juntawattano, Buddhist Methods of Learning Management with an Experience-based Approach, INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION Vol.37, No.3, 2022. แหล่งข้อมูล: http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/submission/index.php/ijse/article/view/955/724
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน -พ.ศ. 2557 รางวัลสามเณรดีศรีเชียงราย จากคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย -พ.ศ. 2557 รางวัลนวลักษณ์ต้นแบบ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น -พ.ศ. 2562 รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น -พ.ศ. 2563 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น -พ.ศ. 2566 รางวัลครูในดวงใจ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
สมณศักดิ์