พระภานุวัฒน์ จนฺทวฑฒโน

นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่เกิด 34 หมู่ 7 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนันทิการาม ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ 103 สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ของแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
การศึกษา พ.ศ. 2555 นักธรรมเอก พ.ศ. 2462 พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ 1 พ.ศ. 2463 พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
งานคณะสงฆ์ พ.ศ. 2560-2562 เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2560-2562 เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 พระคิลานุปัฏฐาก ประจำจังหวัดมหาสารคาม
งานวิจัย -พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, “พุทธศิลป์ : ประวัติ พัฒนาการ และอิทธิพลที่มีต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” รายงานการวิจัย (ร่วม), ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐ -พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน, “ฮูปแต้ม : การจัดการของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม” รายงานการวิจัย (ร่วม), ทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๑
บทความวิจัย/ทางวิชาการ -พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน “ฮูปแต้ม : การจัดการของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม” บทความวิจัย, Journal of Modern Learning Development ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๓. -พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน “พุทธศิลป์ : อิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ” บทความวิจัย, Journal of Modern Learning Development ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓. -พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน “พุทธศิลป์ : ประวัติ พัฒนาการ และอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” บทความวิจัย, Journal of Modern Learning Development ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓.
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน -พ.ศ. 2557 รางวัลสามเณรดีศรีเชียงราย จากคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย -พ.ศ. 2557 รางวัลนวลักษณ์ต้นแบบ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น -พ.ศ. 2562 รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น -พ.ศ. 2563 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
สมณศักดิ์