องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน

ความสำคัญ
เกณฑ์ประกันคุณภาพ
แนวปฏิบัติที่ดี

องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน

          องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ ๑.๑ – ๑.๑๒ (ระดับปริญญาตรีใช้ เกณฑ์ ๓ ข้อ ระดับปริญญาโท ใช้เกณฑ์ ๑๑ ข้อ และระดับปริญญาเอก ใช้เกณฑ์ ๑๑ ข้อ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. มีแนวปฏิบัติที่ดีและเทคนิคการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้

ตารางที่ ๔.๒ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำรายงานองค์ประกอบที่ ๑

แนวปฏิบัติที่ดี เอกสารและหลักฐาน กระบวนการ
ระดับปริญญาตรีใช้ เกณฑ์ ๓ ข้อ ระดับปริญญาโท ใช้เกณฑ์ ๑๑ ข้อและระดับปริญญาเอก ใช้เกณฑ์ ๑๑ ข้อ ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๑๒ ดังนี้  ๑. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ.ประทับตรารับทราบ C
๑. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ๒. หนังสือที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร             C
๒. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ๓. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร C
๓. คุณสมบัติของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๔. คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องจ้างบุคลากรอัตราจ้าง ที่ลงนามโดยอธิการบดี C
๔. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ๕. สัญญาจ้างอาจารย์ที่ลงนามโดยผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นครั้งๆ หรือหลักฐานแสดงว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญาจ้าง C
๕. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ๖. คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือนายกสภามหาวิทยาลัย C
๖. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ๗. ตารางสอนที่อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอนในปีการศึกษานั้น C
๗. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ๘. หลักฐานการรับเงินเดือนมีลักษณะการจ่ายเป็นเงินเดือน C
๘. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา    
๙. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา    
๑๐. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ    
๑๑. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด    
เกณฑ์การประเมินที่ ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์การประเมินนี้ หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับมากหลักสูตรใหม่/หลักปรับปรุง พ.ศ. ใด เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรดังกล่าวมาแล้วกี่ปี จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อใด และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดของการปรับปรุงหลักสูตร) ๙. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร….. สาขาวิชา………… C
  ๑๐. มติสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ …./…. เมื่อวันที่ … เดือน ……  พ.ศ. ……… C
  ๑๑. มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่…./…. เมื่อวันที่……เดือน …  พ.ศ. … C
  ๑๒. มคอ.๒ หลักสูตร…  สาขาวิชา…. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. … (ฉบับเดิม) C
  ๑๓. มคอ.๒ หลักสูตร…..  สาขาวิชา….. ฉบับปรับปรุง พ.ศ….  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ…….) C
  ๑๔. คู่มือการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย C

                    ที่มา :  ฤดี แสงเดือนฉาย, แนวทางการพัฒนางาน เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, (กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๖๒), หน้า ๘๖-๘๗.

ผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาคุณภาพ
อื่นๆ