การบริหารและการดำเนินการหลักสูตร

การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชา  มีการประสานงานกับอาจารย์/ผู้แทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชารัฐศาสตร์  

          ๒. มีการมอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตร /เจ้าหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์รายวิชาใช้ข้อสอบกลางร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พัฒนาเนื้อหาสาระในการสอนให้สอดคล้องกัน

         ๓. แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับวิทยาลัยสงฆ์ อาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดำเนินการ

๔. มอบหมายให้อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา

การดำเนินการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอนการดำเนินการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ภาคปกติ   เรียนในวันจันทร์-ศุกร์
ภาคสมทบ  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖  ภาคการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 (๑) การลงทะเบียนเรียนของนิสิต ภาคละไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต โดยให้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) หรือต้องไม่ต่ำกว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ แต่อย่างมากไม่เกิน ๒ เท่าของระยะเวลาการศึกษาปกติของหลักสูตร และต้องปฏิบัติศาสนกิจหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ๒ ภาคการศึกษา

                    (๓) จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๙ หน่วยกิต แต่ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

(๔) การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ คือต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดของหลักสูตร ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน และผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหมวดที่ ๗ ว่าด้วยการสำเร็จการศึกษา