คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

๑ สำหรับพระภิกษุและสามเณร

              ๑.๑  เป็นพระภิกษุสามเณร
              ๑.๒  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม  ๕ ประโยคขึ้นไป  หรือ
              ๑.๓  เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
              ๑.๔  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ
              ๑.๕  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือได้รับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง   และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ
              ๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
              ๑.๗  เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
              ๑.๘  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
              ๑.๙  เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
              ๑.๑๐  เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

๒ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

              ๒.๑ เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป
              ๒.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษา
              ๒.๓  เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
              ๒.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
              ๒.๕  เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด