แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

                   ในการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ หากเอกสารส่วนใดที่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินพบว่ามีบางประเด็นที่มีข้อสงสัย หรือต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบจากเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ เพื่อให้คณะกรรมการมีความมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับแล้วนำมาสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล ดังแนวทางการตรวจหลักฐานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ดังตารางแนวทางการตรวจหลักฐานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ๑.  ศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร (ตารางในภาคผนวก)
      ๒.  รูปเล่มหลักสูตรที่ปรากฏชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน (มคอ.๒)
      ๓. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องแนบ สมอ.๐๘  (มติสภามหาวิทยาลัย)
   ๒. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ๑.  ศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร
      ๒. รูปเล่มหลักสูตรที่ปรากฏชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน (มคอ.๒)
      ๓. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อต้องแนบ สมอ.๐๘ (มติสภามหาวิทยาลัย)
      ๔. สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
   ๓. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑. สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (กรณีบัณฑิตศึกษา)
      ๒. สรุปรายวิชาที่สอน
      ๓. รูปเล่มหลักสูตรที่ปรากฏชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
   ๔. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ๑. สรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
      ๒. สรุปรายวิชาที่สอน
      ๓. สรุปผลงานวิจัยและการตีพิมพ์
      ๔. คำสั่งอาจารย์ผู้สอน
      ๕. รูปเล่มหลักสูตรที่ปรากฏชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
   ๕. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ๑. ใช้สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น
      ๒. สัญญาจ้างและภาระงาน
      ๓. ผลงานวิจัย
      ๔. ฐานข้อมูล/ทะเบียนประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านวิจัยของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
   ๖. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) ๑.  ผลงานวิจัย
      ๒.  ฐานข้อมูล/ทะเบียนประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านวิจัยของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
   ๗. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ๑. ผลงานวิจัย
      ๒. ฐานข้อมูล/ทะเบียนประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านวิจัยของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
   ๘. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา ๑. สรุปผลงานตีพิมพ์ของนิสิต (บัณฑิตวิทยาลัยสรุป)
      ๒. ใบตอบรับการเผยแพร่ผลงาน/การตีพิมพ์จากสถาบันผู้จัดประชุมวิชาการ/ผู้ตีพิมพ์ (ที่มี Peer Review)
      ๓. รูปเล่มวารสาร/เอกสาร/สิ่งพิมพ์วิชาการที่มีการตีพิมพ์ผลงาน
   ๙. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ๑. สรุปภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บัณฑิตวิทยาลัย)
      ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ (๑ : ๕)
      ๓. แบบสรุปภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรที่ชี้ให้เห็นความต่อเนื่อง
   ๑๐. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ๑. สรุปผลการดำเนินการวิจัย ๕ปีย้อนหลัง
      ๒. สัญญาทุนวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
      ๓. ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระที่ชี้ให้เห็นความต่อเนื่อง
   ๑๑. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด(ถ้ายังไม่ถึงกรอบเวลาปรับปรุงหลักสูตร ให้ระบุว่ายังไม่ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร) ๑. แบบฟอร์มการขอปรับปรุงหลักสูตร หรือโครงการขอปรับปรุงหลักสูตร
      ๒. ประกาศมหาวิทยาลัย…. เรื่อง แผนการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนครบรอบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
      ๓. รูปเล่มหลักสูตร (มคอ. ๒) ฉบับที่ สกอ.ประทับตรา
   ๑๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร ๑. รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย ๔ครั้ง (เวลาให้ยึดตามปฏิทินบริหารหลักสูตร) ครั้งที่ ๑ เพื่อวางแผน (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/…) ครั้งที่ ๒เพื่อติดตาม (ปิดภาคเรียนที่ ๑/…..) ครั้งที่ ๓เพื่อติดตาม (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/…) ครั้งที่ ๔เพื่อทบทวน (ปิดภาคเรียนที่ ๒/..) หรือจะจัดประชุมมากกว่า ๔ ครั้งก็ได้ โดยให้ครั้งแรกเป็นประชุมเพื่อวางแผนและครั้งสุดท้ายเป็นประชุมเพื่อทบทวน
      ๒. บันทึกลงนามผู้เข้าร่วมประชุม
   ๑๒.๒ รายละเอียดของหลักสูตรตาม แบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้มาตรฐานหลักสูตร(TQR) ตามรูปแบบ สมอ. ๐๗
      ๒.  รูปเล่มหลักสูตร (มคอ. ๒) ฉบับ สกอ.ประทับตรารับรอง
      ๓. หนังสือรับรองหลักสูตรจาก สกอ.
   ๑๒.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ๑. ประกาศมหาวิทยาลัย…. เรื่อง ปฏิทินการบริการหลักสูตร ปีการศึกษา ..
      ๒. มคอ.๓ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา …. ทุกวิชา
      ๓. ใบรายงานสรุปผลการส่ง มคอ.๓
      ๔. ใบรายงานสรุปผลการส่ง หรือตรวจสอบ มคอ. ๓
   ๑๒.๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ของรายวิชา และ ประสบการณ์ ภาคสนามตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ๑.  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการบริการหลักสูตร ปีการศึกษา ….
      ๒.  มคอ.๕ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา….. ทุกวิชา
      ๓.  ใบรายงานสรุปผลการนำส่ง หรือตรวจสอบ มคอ.๕
   ๑๒.๕ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ๑. ประกาศมหาวิทยาลัย…. เรื่อง ปฏิทินการบริการหลักสูตร  ปีการศึกษา ….
      ๒. เล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)/มคอ. ๗
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๑. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) ๑. แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต (หลักสูตร)
      ๒. รายงาน/เอกสารการสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนบัณฑิตในหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในปี…..
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๑. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ๑.  รายงาน/เอกสารการสรุปผลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ที่สำเร็จการศึกษา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา)
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๑. ปริญญาโท ๑. บัณฑิตทำสรุปผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
      ๒. การสรุปผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในปีการศึกษานั้น
      ๓. ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ลงในวารสาร/เอกสาร/สิ่งพิมพ์วิชาการที่มีการตีพิมพ์ผลงาน
      ๔. สรุปรายชื่อ/จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๑. ปริญญาเอก ๑. ทำสรุปผลงานวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การรับนิสิต ๑. ระบบและกลไก ๑. แผนภาพพร้อมคำอธิบายแสดงกระบวนการตามระบบและกลไกการรับนิสิตของหลักสูตร
– การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    ๒. มคอ.๒ ที่ปรากฏคุณลักษณะบัณฑิตในหลักสูตร
      ๓. รายงานการประชุมวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เรื่อง แผนการรับนิสิตประจำปีของหลักสูตรต่าง ๆ 
      ๔. ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องการเปิดรับนิสิตประจำปีการศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัตินิสิตที่เปิดรับสมัครในแต่ละหลักสูตร
      ๕. โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาของหลักสูตร…..บัณฑิต  สาขาวิชา…..
      ๖. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา ..
      ๗. รายงานการประชุมหลักสูตร เรื่อง คุณสมบัตินิสิตที่รับเข้าและผลการเรียนของนิสิตในปีที่ผ่านมา
      ๘. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบและพิจารณาข้อสอบคัดเลือกนิสิตหลักสูตร……..สาขาวิชา……
      ๙. แผนการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในหลักสูตร เช่น โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 (การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ)
      ๑๐. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร (ซึ่งมีการสรุปผลการประเมินระบบและกลไก PDCA)
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต ๑. ระบบและกลไก ๑. แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิต
– การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี    ๒. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตร….. สาขาวิชา…..
– การควบคุมและดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา    ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
– การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑    ๔. รายงานความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล)
      ๕. รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล)
      ๖.  แบบบันทึกผลการให้คำปรึกษา
      ๗. รายงานความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกิจกรรมพัฒนานิสิต (หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล)
      ๘. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
      ๙. กิจกรรมพัฒนานิสิต
      ๑๐. ตัวอย่างผลงาน/ชิ้นงานนิสิตที่ได้รับรางวัล
      ๑๑. ผลผลิต/ผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น
      ๑๒. รายงานการประเมินผล/สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมหลักสูตร….. สาขาวิชา…..
      ๑๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร (มีสรุปผลการประเมินระบบและกลไก PDCA)
      ๑๔. รูปเล่มสรุปกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนานิสิตที่ประกอบด้วย (การประเมินโครงการ/กิจกรรมซึ่งดำเนินการตามวงจร PDCA หรือการจัดการความรู้ในกระบวนการ)
      ๑๕. ผลการประเมินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมที่นำมาปรับปรุงโดยการให้นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ หลักสูตร ….. บัณฑิต สาขาวิชา…
      ๑๖. รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำหรับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล)
ตัวบ่งชี้ ๓.๓ ๑. แนวโน้ม ๓ ปีย้อนหลัง ๑. รายงานการจัดการข้อร้อนเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร (หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล)
ผลที่เกิดกับนิสิต    ๒. รายงานความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการบริหารหลักสูตร (หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล)   
– การคงอยู่    ๓. จำนวนสถิตินิสิตประจำหลักสูตรในแต่ละชั้นปี
– การสำเร็จการศึกษา    ๔. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ
– ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต    ๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร….. สาขาวิชา…. 
      ๖. รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนิสิตต่อเรียนรู้และการบริการ  
      ๗. รายงานผลความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
      ๘. รายงานการประชุมเรื่องการคงอยู่และสำเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๑. ระบบและกลไก ๑. ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
– ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร    ๒. แผนพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
– ระบบการบริหารอาจารย์    ๓. รายงานการประชุมวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เรื่อง แผนพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
– ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์    ๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
      ๕. รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริม และการพัฒนาศักยภาพคุณภาพของบุคลากร (หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล)
      ๖. ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องการเปิดรับอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร
      ๗. โครงสร้างการบริหารงานภายในหลักสูตร
      ๘. แผนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรประจำปี
      ๙. ผลผลิต/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น
      ๑๐. โล่/เกียรติบัตร/ใบประกาศเกียรติคุณระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับจากการสร้างหรือผลิตผลงาน
      ๑๑. รายงานการประชุมทบทวน/ประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรตามวงจร PDCA หรือการจัดการความรู้ในกระบวนการร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ ๑. – ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๑. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
   – ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๒. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
   – ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ๓. สรุปหลักฐานซึ่งเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร
   – จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ๔. สรุปผลการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
      ๕. รายชื่อบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ ๑. แนวโน้ม ๓ ปีย้อนหลัง ๑. อัตรากำลังของคณาจารย์
– การคงอยู่ของอาจารย์    ๒. การคงอยู่ของคณาจารย์
– ความพึงพอใจของอาจารย์    ๓. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรในปัจจุบัน
      ๔. รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีต่อการบริหารหลักสูตร (หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล)
      ๕. รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ๑. ระบบและกลไก ๑. ระบบและกลไกการจัดทำในการพัฒนาหลักสูตร 
– การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา…. พ.ศ. ….
– การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ    ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร….. สาขาวิชา…..
      ๔. หนังสือสภาวิชาการการพิจารณาเห็นชอบและสภามหามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ …/… วันที่….. เดือน ….. พ.ศ…… และจะปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ๕ ปี ในปีการศึกษา …..  
      ๕. หนังสือรับทราบหลักสูตร….. สาขาวิชา….. จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
      ๖. มคอ.๒ หลักสูตร… บัณฑิต สาขาวิชา…..ปีการศึกษา ….. 
      ๗. รายงานการประเมินกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร…..สาขาวิชา…..
      ๘. รายงานการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตร….. สาขาวิชา…..  
      ๙. รายงานแผนการจัดการศึกษาตามรายละเอียดของหลักสูตร…. สาขาวิชา…. ตามแบบ มคอ. ๒ ปีการศึกษา ……
      ๑๐. รายงาน แผนปฏิบัติการบริหารหลักสูตร…. สาขาวิชา…. 
      ๑๑. รายงานการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาตามรายละเอียดหลักสูตร…. สาขาวิชา…. ตามแบบ มคอ. ๒ ปีการศึกษา …..
      ๑๒ . มคอ.๕/มคอ.๖ ในรายวิชาที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในรายวิชา
      ๑๓. รายงานการประชุมหลักสูตร เรื่อง การพิจารณาระบบกลไกการออกแบบหลักสูตร หรือการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
      ๑๔. รายงานการวิจัย/รายงานผลการประเมินและการสำรวจแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
      ๑๕. สรุปผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินหลักสูตร
      ๑๖. รายงานการประเมินจุดแข็ง/จุดอ่อนเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร…. สาขาวิชา….  ภาคเรียนที่ …/….
      ๑๗. หลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่หลักสูตรได้ดำเนินการแล้ว
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การวางระบบผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนการกำหนดผู้สอน ๑. การวางระบบผู้สอน ๑.  รายงานการประชุมหลักสูตร เรื่อง การพิจารณากำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ และ มคอ.๔ (การกำกับกระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี)
– การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓) การจัดการเรียนการสอน    ๒. รายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณาผู้สอนในแต่ละรายวิชา
– การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    ๓. แนวการสอนแต่ละรายวิชาที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ (ปริญญาตรี)
– การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา    ๔. ผลงานที่เกิดจากการการบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอน
– การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    ๕. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
– การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา    ๗. การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
      ๘. รายงานผลการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร….. สาขาวิชา…..
      ๙. รายงานผลการควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิตหลักสูตร….. สาขาวิชา…..
      ๑๐. รายงานผลการกำหนดรายวิชาที่เปิดสอนและกำหนดผู้สอนหลักสูตร….. สาขาวิชา…..   
      ๑๑. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ รายวิชาพื้นฐานทั่วไป/แกนพระพุทธศาสนา/วิชาเอก/วิชาเลือกเสรี หลักสูตร….. สาขาวิชา…..  
      ๑๒. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำกับกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตร….. สาขาวิชา…..  
      ๑๓. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนหลักสูตร….. สาขาวิชา…..
      ๑๔. รายงานการนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร….. สาขาวิชา…
      ๑๕. รายงานการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร….. สาขาวิชา…..  
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน ๑. การประเมินผู้เรียน ๑. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
– การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    ๒. รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
– การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต    ๓. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)
– การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)    ๔. แนวการสอนของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
– การประเมินวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา    ๕. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในแต่ละรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติ   
      ๖. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
      ๗. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ รายวิชาพื้นฐานทั่วไป/แกนพระพุทธศาสนา/วิชาเอก/วิชาเลือกเสรี
      ๘. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาหลักสูตร …. บัณฑิต สาขาวิชา…. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
      ๙. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต…บัณฑิต สาขาวิชา… ปีการศึกษา
      ๑๐. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร….. สาขาวิชา….  มคอ. ๗  
      ๑๑. รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร….. สาขาวิชา….. ตามรายละเอียดใน มคอ. ๕  
      ๑๒. รายงานผลการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร…. สาขาวิชา….  ตามแบบ มคอ.๕
      ๑๓. รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร….. สาขาวิชา…..  ตามรายละเอียดใน มคอ.๗
      ๑๔. รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตร….. สาขาวิชา….. ในแต่ละรายวิชา  
      ๑๕. รายงานการประชุมของหลักสูตรที่ได้มีรายละเอียดมคอ. ๕, มคอ.๖
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๑. ผลลัพธ์ ๑. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทวนสอบของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
      ๒. รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.๓, มคอ.๔
      ๓. มติที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เห็นชอบการนำผลการรายงานใน มคอ.๗ ปรับปรุงการจัดทำ มคอ.๓, มคอ.๔
      ๔. รายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตร…..สาขาวิชา…..
      ๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของนิสิตหลักสูตร….. สาขาวิชา…..  ที่สำเร็จการศึกษา
      ๖. รายงานการจัดทำแผนพัฒนาระดับหลักสูตร…..สาขาวิชา…..  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
      ๗. รายงานการพิจาณารับรองมาตรฐานรายงานผลรายวิชา มคอ. ๕ หลักสูตร….สาขาวิชา…. ภาคเรียนที่ …/.. จำนวน….. รายวิชา
      ๘. รายงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร….. สาขาวิชา…..  
      ๙. รายงานการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร…. บัณฑิต สาขาวิชา……   
      ๑๐. รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร….. สาขาวิชา…..ที่กำหนดใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ….
      ๑๑. รายงานการประชุมการพิจารณาการประเมินตนเองระดับหลักสูตร….. สาขาวิชา…..ปีการศึกษา ….. (SAR)
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๑. ระบบและกลไก ๑. การสรุปผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล)
      ๒. รายงานการประชุวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นเรื่อง แผนงบประมาณประจำปีที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งบประมาณเพื่อได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน
      ๓. ภาพถ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องสมุดห้ องปฏิบัติการ ห้องเรียน ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ห้องน้ำ ลานกิจกรรม เป็นต้น
      ๔. บัญชีรายชื่อและจำนวนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจำหลักสูตร (มคอ.๒)
      ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรที่พิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการจัดหา และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้
      ๖. สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นิสิตปีการศึกษา … ที่มีต่อด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

           ที่มา :  ฤดี แสงเดือนฉาย, แนวทางการพัฒนางาน เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, (กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๖๒), หน้า ๑๑๘ – ๑๒๘.