ดร.อดุลย์ หลานวงศ์

อาจารย์

สถานที่เกิด
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๐๐ หมู่ ๘ ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๙๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา - เปรียญธรรม ๙ ประโยค
- พธ.ม. ธรรมนิเทศ
- พธ.ด. พระพุทธศาสนา
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
 • ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เป็นเลขานุการ (หน้าห้อง) พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
 • ๒๕๖๑-ปัจจุบัน เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
งานวิจัย
 • ๒๕๖๐ วิจัยเรื่อง พุทธศิลป์ : ประวัติ พัฒนาการ และอิทธิพล ที่มีต่อประชาชนในภาคตะวันเฉียงเหนือ
 • ๒๕๖๑ วิจัยเรื่อง ฮูปแต้มอีสาน : การจัดการของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • ๒๕๕๙ บทความวิชาการเรื่อง “Application of Buddhist Principles into Archaeological Science” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • ๒๕๖๐ - บทความวิชาการเรื่อง “The Two Truths in Buddhist Thought” ตีพิมพ์บทความในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 • บทความวิชาการเรื่อง “นาโค นาคี : ความเชื่อกับสถานะในการวางตน” พิมพ์บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน กำลังพัฒนาเนื้อหาเอกสารประกอบการสอน ๒ รายวิชา คือ พุทธศิลป์และนิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • ๒๕๕๕ ได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตที่วัดพุทธาราม เมืองเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • ๒๕๕๕ ได้ร่วมคณะเดินทางกับคณะไปตรวจเยี่ยมวัดไทยในต่างประเทศ สายวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
 • ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได้ร่วมเดินทางกับคณะไปตรวจเยี่ยมวัดไทยในต่างประเทศ สายวัดพระธาตุศรีจอมทอง
 • ๒๕๕๙ ได้ไปศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาที่สิบสองปันนา ประเทศจีน
 • ๒๕๕๙ ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาที่แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว
 • ๒๕๖๐ ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาที่ประเทศพม่า
สมณศักดิ์