พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี, ดร.

ประธานหลักสูตรพระพุทธศาสนา

สถานที่เกิด 58 หมู่ 2 บ้านอ้อตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
ตำแหน่งทางวิชาการ -
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด
ที่อยู่ปัจจุบัน 237 วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
การศึกษา - 2527 :นักธรรมชั้นเอก วัดราษฎร์สามัคคี คณะจังหวัดบุรีรัมย์ - 2544 :พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - 2546 :เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร - 2549 :พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - 2559 :พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์ 2557-2561 เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 2562-ปัจจุบัน เป็นรองเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด
ประวัติการทำงาน 2554-2557 เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย คำสั่งที่ 251 / 2554 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย จังหวัดเลย 30 เมษายน 2554 2558-2562 เป็นรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ คำสั่ง ที่ 5 / 2558 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 9 มกราคม 2558
งานวิจัย การศึกษาพัฒนาการจัดตั้งสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2559 (ผู้ร่วมวิจัย)
บทความวิจัย/ทางวิชาการ 1) บทความวิจัย 1.1) บทความวิจัย เรื่อง “พระพุทธศาสนาในเส้นทางสายไหม : ประวัติศาสตร์, หลักฐานทางโบราณคดี และพัฒนาการการสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ” ในวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) TCI กลุ่ม 1 ISSN 2539-6757 หน้า 421-430 สืบค้นได้ที่ http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk/article/view/4019/pdf 1.2) บทความวิจัย เรื่อง “แนวทางการสร้างรูปแบบความเข้มแข็งทางจิตใจเชิงพุทธบูรณาการของนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนในการเผชิญกับความผิดหวัง” วารสาร Journal of Modern Learning Development TCI กลุ่ม 2 ISSN 2678-072 (Pint) ISSN 2697455X (Online) ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนมีนาคม–เมษายน 2563 หน้า ๙๗-๑๑๖ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/241454/164459 2) บทความวิชาการ 2.1) บทความวิชาการ เรื่อง “แนวคิดเรื่องน้ำในพระพุทธศาสนาเถรวาท” วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ (TCI1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 หน้า 177-187 ISSN 2697-6676 (Online) ISSN 1513-5845 (Print) สืบค้นได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/79310/85388 2.2) บทความวิชาการ เรื่อง “คนคบกันด้วยธาตุในมิติพระพุทธศาสนา” ในวารสารนาครทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2563) TCI กลุ่ม 2 ISSN 2630-0362 (Online) 2586-923x (Print) ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (2020): พฤษภาคม 2563 สืบค้นได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND
ตำราวิชาการ ตำราทางวิชาการ 1) ชาดกศึกษา (2561)
เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน 1) พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ (2561) 2) การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ (2562) 3) พื้นฐานการใช้บาลี (2560)
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน 1) รางวัล -วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2550) 2) การศึกษาดูงาน 2553 - ศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี งบสนับสนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2555 - ศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี(วส.ดองกุ๊ก) งบสนับสนุน มจร วิทยาลัยสงฆ์เลย 2556 - ศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาในประเทศจีน(วัดไป่มาซื่อ/วัดเส้าหลิน) งบสนับสนุน มจร วิทยาลัยสงฆ์เลย
สมณศักดิ์