แผนการจัดการเรียน

แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา

ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๒

ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาบาลีเสริม  
SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๗

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี** ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย** ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาบาลีเสริม  
SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๖

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
sp ๑๑๐ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ (๒) (๒-๐-๔)
sp ๑๑๑ วากยสัมพันธ์ (๒) (๒-๐-๔)
sp ๑๑๒ ฉันทลักษณ์ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๗

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕* (๒) (๑-๒-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๓๐๖ หลักพุทธธรรม ๓ (๓-๐-๖)
๑๐๑ ๓๐๗ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๓๒๑ ชาดกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  รวมหน่วยกิต ๒๒

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
๑๐๑ ๓๑๐ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
๑๐๑ ๓๑๑ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๓๒๒ พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๓๒๓ พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๓๒๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๓๒๕ พุทธธรรมกับสังคมไทย ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  รวมหน่วยกิต ๒๑

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๔๑๓ พุทธศิลปะ ๓ (๓-๐-๖)
๑๐๑ ๔๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๔๐๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๔๐๔ ธรรมประยุกต์ ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๔๐๕ พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๔๒๗ รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๔๒๙ พระพุทธศาสนากับสันติภาพ ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  รวมหน่วยกิต ๒๐

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๔๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
๑๐๑ ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
๑๐๑ ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา  
๑๐๑ ๔๓๐ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๔๓๒ มังคลัตถทีปนีศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๔๓๗ พุทธศาสนากับสาธารณสุข ๒ (๒-๐-๔)
๑๐๑ ๔๓๘ มิลินทปัญหาศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๙