All ข่าวสาร คำสั่ง/ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการรายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2561

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

๓ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี รอบที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เลื่อนกำหนดการการเปิดภาคการศึกษา 1/2564 ระดับปริญญาตรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การจัดการเรียนการสอนบนระบบ MCU e-learning