All ข่าวสาร คำสั่ง/ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (โควตา รอบที่ ๑)

ศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการรายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2561

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

๓ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรและระดับปริญญาตรี รอบที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เลื่อนกำหนดการการเปิดภาคการศึกษา 1/2564 ระดับปริญญาตรี