พระครูศรีปริยัติพัฒนบัณฑิต, ผศ.ดร.
ประธานหลักสูตรฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (โควตารอบที่ ๒)

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครพระภิกษุ, สามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (โควตารอบที่ 2)

อ่านต่อ

กำหนดวันปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ข่าวสารหลักสูตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (โควตา) รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (โควตา รอบที่ ๑)

อ่านต่อ

ศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการรายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)

อ่านต่อ

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านต่อ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๖

อ่านต่อ

ตารางปฏิบัติธรรมวิชากรรมฐานและวิชาธรรมะภาคปฏิบัติของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ภาคสมทบ/ภาคบัณฑิต)

อ่านต่อ

ตารางปฏิบัติธรรมวิชากรรมฐานและวิชาธรรมะภาคปฏิบัติของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ภาคปกติ)

อ่านต่อ