พระครูศรีปริยัติบัณฑิต, ผศ.ดร.

ประธานหลักสูตรปรัชญา

สถานที่เกิด บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ๑.รองเจ้าอาวาส วัดเทพปูรณาราม
๒.รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดเทพปูรณาราม เลขที่ ๒๐๘ หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๑๗ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ นักธรรมชั้นตรี (น.ธ.ตรี) สำนักศาสนศึกษาวัดเกาะแก้ว สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ นักธรรมชั้นโท (น.ธ.โท) สำนักศาสนศึกษาวัดน้อยโพธิ์คำ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ ประโยค ๑-๒ สำนักศาสนศึกษาวัดน้อยโพธิ์คำ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ เปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ.๓) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ เปรียญธรรม ๔ ประโยค (ป.ธ.๔) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ เปรียญธรรม ๕ ประโยค (ป.ธ.๕) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ เปรียญธรรม ๖ ประโยค (ป.ธ.๖) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ ปริญญาโท Master of Arts in Philosophy (M.A.) (Phil) จาก University of Madras สาธารณรัฐอินเดีย
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ -ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
 • พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๘ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำสำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร
 • พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำสำนักศาสนศึกษา วัดเทพปูรณาราม
 • พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๓ ปัจจุบัน เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นรองเจ้าวาสวัดเทพปูรณาราม
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัด ขอนแก่น คำสั่งเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นคณะทำงานประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระดับภาค คำสั่งเจ้าคณะภาค ๙ ที่ ๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลท่าพระ
ประวัติการทำงาน เคยเป็นบุคลากร หรือ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ ตำแหน่ง อาจารย์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
 • พ.ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
 • พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐ เป็นรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ - /- ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. -
 • พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขตขอนแก่น คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๑๒๓/ ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑
 • พ.ศ.๒๕๕-๒๕๕๗ เป็นกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๕๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 • พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขตขอนแก่น คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๕๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
งานวิจัย
 • ๑.งานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างที่มีต่อวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขง The Influence of Lan Chang Kingdom on the Way of Life of People in Mekong River Region ” ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๒ แหล่งที่ตีพิมพ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ๒.งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์คติความเชื่อในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของคนอีสาน An Analysis of a Belief in Community Forest Conservation of Isan People” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๒ แหล่งที่ตีพิมพ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ๓.งานวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตคนอีสาน Wooden Buddha Statue: the Value and Principle on E-San People’s way of Life” ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ๔.) งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นW" THE CONSERVATIVE PROCESSES OF PLANLEAT (BAILAN) SCRIPTURES WITH THE PARTICIPATION OF PEOPLE IN KHONKEAN PROVINCE” ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิจัยเรื่อง
 • บทความวิจัยเรื่อง “The Collapse of the Kingdom of Lan Xang (Ancient Laos)” Journal of Solid State Technology Journal of Solid State Technology Vol.63 No.2S (SCOPUS Q4) on 30 October 2020 : 1304 – 1307 , Phramaha Papon Saengyoi, , (2020) ลิงค์วารสาร: https://www.solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1774fbclid=IwAR388ODbFo2CVXURCQ3l9lEOzYTTqyojk8Pv5RBrKXpMcdyJ0gw_8A217Xc
 • บทความวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างที่มีต่อวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขงThe Influence of Lan Chang Kingdom on the Way of Life of People in Mekong River Region ” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๓ แหล่งตีพิมพ์ วารสารสถาบันพิมลธรรม ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตขอนแก่น
 • บทความวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์คติความเชื่อในการอนุรักษ์ป่าชุมชนของคนอีสานAn Analysis of a Belief in Community Forest Conservation of Isan People” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๓ แหล่งตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓
 • บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานโดยการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น THE CONSERVATIVE PROCESSES OF PLAN LEAT (BAILAN) SCRIPTURES WITH THE PARTICIPATION OF PEOPLE IN KHONKEAN PROVINC” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๐ แหล่งตีพิมพ์ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ฉบับพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตขอนแก่น
 • บทความวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรมในการจัดการความขัดแย้งของพ่อล่าม-แม่ล่ามในชุมชนผู้ไทเชิงพุทธ (BUDDHADADHAMMA IN CONFLICT PHORLAM AND MAE LAM IN PHUTHAI COMMUNITY)” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๐ แหล่งตีพิมพ์ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตขอนแก่น
 • บทความวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตคน อีสาน Wooden Buddha Statue: the Value and Principle on E-San People’s way of Life” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๐ แหล่งตีพิมพ์ วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๑๗ (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตขอนแก่น.
บทความทางวิชาการ
 • บทความทางวิชาการเรื่อง "“รูปแบบการจัดการความรู้สำหรับหมอสมุนไพรพื้นบ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย (A Model of Knowledge Management for Local Herbal Healers Based on Sufficiency Economy Philosophy in Thailand)” จิตวิทยาและการศึกษา 2564 58 (2): น. 3666-3671 (Scopus Q4 & ERIC), Journal Psychology and Education is ISSN 1553-6939. ลิงค์วารสาร:http://www.psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/262
 • บทความวิชาการเรื่อง “ภาวะผู้นำตามหลักทศพิธราชธรรม” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๑ แหล่งตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ The 5th National and the 3rd International Conference (NIC๒๐๑๘), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น.
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน
 • พระมหาปพน กตสาโร " สุนทรียศาสตร์ " เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สุนทรียศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๐
 • พระมหาปพน กตสาโร "ปรัชญาพุทธเถรวาท" เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปรัชญาพุทธเถรวาท สาขาวิชาปรัชญา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๘. (ถ่ายสำเนาเย็บเล่ม)
 • พระมหาปพน กตสาโร "ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย" เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย สาขาวิชาปรัชญา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๙. (ถ่ายสำเนาเย็บเล่ม)
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.)ในราชทินนามที่ "พระครูศรีปริยัติบัณฑิต”