ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ

อาจารย์

สถานที่เกิด บ้านดอนทอง ต.สะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดหนองแวง
ที่อยู่ปัจจุบัน 191/203 หมู่ 17 หมู่บ้านเดชา ต.บ้านเป็ด อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ - สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การศึกษาผู้ใหญ่บ้านแบบเสร็จ ระดับ ๔ โรงเรียนบ้านสงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ - สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ วัดกลางมิ่งเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ โทร.๐๔๓-๕๑๘๓๐๐ เขตพื้นที่ ๑๐
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ - สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก จากสำนักวัดอรุณสวัสดิ์ บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม จากกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ม.)
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ - สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ ๓๖ พธ.บ.,(ศาสนา)
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การสอนวิชาพระพุทธศาสนา (ส.กพ.)
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ - สำเร็จการศึกษา มหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศศ.ม., (ปรัชญา)
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เอกปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ - เป็นเจ้าอาวาส วัดอรุณสวัสดิ์ บ้านแมต ตำบลสะอาด สมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ - เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดหนองแวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • ประวัติการทำงาน ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ - เป็นเจ้าอาวาส วัดอรุณสวัสดิ์ บ้านแมต ตำบลสะอาด สมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ - เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดหนองแวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ - บรรจุเป็นอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ - เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำคณะพุทธศาสตร์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ - คำสั่งที่ ๓๗/๒๕๓๗ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริหารคณะพุทธศาสตร์
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ - คำสั่งที่ ๒๗๐/๒๕๓๙ แต่งตั้งกรรมการก่อสร้างอาคาร ๘๐ ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ - อนุกรรมการบริหารเงินและทรัพย์สินผู้ทรงคุณวุฒิ
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ - คำสั่งที่ ๑๔๒/๒๕๔๓ เป็นกรรมการบริหารประจำวิทยาเขตขอนแก่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ - พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นจัตุรถาภรณ์ เป็นเกียรติยศสืบไป
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - คำสั่งที่ ๒๕๓/๒๕๔๖ แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ คำสั่งที่ ๑๐๐/๒๕๔๘ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารประจำวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ คำสั่งที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ เรื่องการเพิ่มวุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศศ.ม., (ปรัชญา) บุคลากรของ มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - คำสั่งที่ ๒๙๖/๒๕๕๐ แต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาวิชา ศาสนาและปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเฝือกฯ
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - คำสั่งที่ ๒๔๒/๒๕๕๔ เป็น อนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสั่งที่ ๒๗๗/๒๕๕๕ แต่งตั้งเป็น หัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่งที่ ๐๕/๒๕๕๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๗
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ คำสั่งที่ ๗๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)
 • ก.พ.๒๕๖๒ คำสั่งที่ ๓๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาวิทยุ คลื่นความถี่ ระบบ F.M. ๑๐๑.๗๕ MHz วุฒิบัตร
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการผู้บริหาร จากภาค ๙
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ - สำเร็จการศึกษาหลักสูตร การเป็นครูเพื่อทำหน้าที่ครูผู้บริหารครูธุรการและ -ครูผู้สอน จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ - ได้ผ่านการอบรม เรื่อง แนวการสอนวิชาปรัชญา
 • พ.ศ. ๒>๕๓๖ - ได้ผ่านการอบรม หลักสูตร พนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ - ได้ผ่านการอบรม เรื่อง ปรัชญาไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - สำเร็จการศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การสอนวิชาพระพุทธศาสนา (ส.กพ.)
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรความรู้พื้นฐานทางสถิติ ฯ SPSS
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ - ได้ผ่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ - ได้ผ่านการ เรื่องฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนผลงานวิชาการและบทความ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบตั้งโจทย์ปัญหา (Problem Baseg)
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ - ได้ผ่าน หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ - ได้ผ่าน การอบรมตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - ได้ผ่าน หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จ”
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ - ได้ผ่าน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรและบริการส่งเสริมการเรียนรู้”
 • เกียรติบัติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน สวดสรภัญญะ สภาวัฒนธรรม อำเภอหนองเรือ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ งานไหม จ.ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน สวดมนต์หมูฯ สำนักงานวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - ให้การสนับสนุน เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - ผ่านการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิจัยเชิงคุณภาพฯ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ - ผ่านการ ฝึกอบรมนักจัดรายการวิทยุเพื่อสอบผู้ประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้ประกอบคุณประโยชน์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ผ่านการ อบรม หลักสูตร WINDOW XP กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้อุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยวอุปเสณมหาเถร)
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “บทบาทของมรรคนายก” ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น วัดโพธิ์โนนทัน
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ได้สำเร็จการอบรมตามโครงการประชุมสัมมนา “กระบวนการพัฒนาวัดและสำนักสงฆ์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ผ่านการอบรม “นักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรม” สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นผู้จัดการแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดสรภัญญ์เยาวชน ระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้ผ่านการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ เรื่อง “การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลกตามทัศนะของชาวพุทธ”
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - กองทัพอากาศ ได้รับเกียรติเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของทัพอากาศ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นผู้บำเพ็นคุณประโยชน์ ประเภทการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (Person Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผ่านการศึกษาดูงานด้าน ปรัชญาไทยในวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อดั่งเดิมจากคำสอนของศาสนาในประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ชมรมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มอบอนุโมบัตร มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ - เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - ผ่านการศึกษาดูงานเรื่อง บทบาทปูชนียสถาน – ปูชนียวัฒถุในด้านสังคมสงเคราะห์ ณ ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ได้เข้าร่วม โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ฉลอง ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ : ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ครั้งที่ ๑ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ได้เป็นคณะกรรมการตัดสิน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ได้รับยกย่องเป็น “เป็นชาวพุทธต้นแบบ”จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี หัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองกรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ - ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำสาขาวิชา ศาสนาและปรัชญา เนื่องในวันครูรำลึกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ - ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หนังสือ/ตำรา/เอกสาร/
 • วิชาพระวินัยปิฎกพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาและสื่อการสอน
 • วิชาพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์และสื่อการสอน
 • ศาสนาทั่วไป (Religions)
 • วิชาปรัชญาศาสนาพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาปรัชญาจีน-ญี่ปุ่นพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาปรัชญาไทยพร้อมพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาปรัชญาศาสนาพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎกพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทยพร้อมสื่อการสอน
 • พุทธปรัชญาเถรวาทพร้อมสื่อการสอน
 • การจัดการสาธารณูปการพร้อมสื่อการสอน
 • ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณพร้อมสื่อการสอน
 • ธรรมประยุกต์พร้อมสื่อการสอน
 • ปรัชญาภาษาพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาปรัชญาไทยพร้อมพร้อมสื่อการสอ
 • จบหลักสูตรวิชาสาขาโหราศาสตร์พยากรณ์ประยุกต์ ในพระบรมราชู ถัมภ์กรุงเทพฯ
 • จบหลักสูตรการจัดพิธีการทางศาสนาและศิลปะการเป็นพิธีกร
 • เป็นวิทยากรพิเศษ หลักสูตรอบรมผู้ต้องขัง
 • จบหลักสูตรผู้ประกาศวิทยุกระจายเสียง ภาษาไทยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีเกียรติคุณที่ได้รับ
 • เป็นหัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญาประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นจนหมดวาระ/และเป็นกรรมการเขียนตำราและออกข้อสอบกลาง รายวิชา /พระวินัยปิฎก /เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา /การปกครองคณะสงฆ์ไทย /จนชำนาญการ
 • ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นระดับเขตพื้นที่ เป็นครูในดวงใจ ในกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ วันครูรำลึกประจำปีการศึกษาทุกปี
 • ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เสนอชื่อเป็นอาจารย์ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นประจำปี จากกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าของเรื่องประจำจังหวัด
 • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาสังคม และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเป็นครูในดวงใจ ในกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการวันครูรำลึกประจำปีการศึกษาทุกปี
 • เป็นอนุกรรมการตัดสินการประกวดสรภัญญ์ และการแสดงดนตรี พื้นบ้านอีสานในเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น เป็นประจำ
 • งานวิจัย งานวิจัย
 • การวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์จากการมีภิกษุณีในสังคมไทย ๒๕๔๘.
 • การวิจัย ในชั้นเรียน เรื่องความสนใจในวิชา เอกปรัชญา ๒๕๕๐.
 • การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องศึกษาปัญหาการไม่เข้าใจพระพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ ประกาศที่ สำคัญของคณะสงฆ์ ๒๕๕๒.
 • งานวิจัยเรื่อง ค่านิยมการทำบุญทอดกฐินของประชาชนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๓.
 • งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา พุทธธรรมกับสังคมไทย.
 • วิเคราะห์ผลกระทบ สถานะ บทบาทและองค์ความรู้ของประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 • บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • การวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์จากการมีภิกษุณีในสังคมไทย ๒๕๔๘.
 • การวิจัย ในชั้นเรียน เรื่องความสนใจในวิชา เอกปรัชญา ๒๕๕๐.
 • การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องศึกษาปัญหาการไม่เข้าใจพระพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ ประกาศที่ สำคัญของคณะสงฆ์ ๒๕๕๒.
 • งานวิจัยเรื่อง ค่านิยมการทำบุญทอดกฐินของประชาชนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๓.
 • งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา พุทธธรรมกับสังคมไทย.
 • วิเคราะห์ผลกระทบ สถานะ บทบาทและองค์ความรู้ของประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 • ตำราวิชาการ
 • ฤกษ์งามยามดีพิธีกรรมอีสาน
 • หลักการตั้งชื่อ
 • คู่มือการทำบุญ
 • หลักธรรมกับการสร้างความสำเร็จ
 • หลักการวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • เอกสารประกอบการสอน
 • วิชาพระวินัยปิฎกพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาและสื่อการสอน
 • วิชาพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์และสื่อการสอน
 • ศาสนาทั่วไป (Religions)
 • วิชาปรัชญาศาสนาพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาปรัชญาจีน-ญี่ปุ่นพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาปรัชญาไทยพร้อมพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาปรัชญาศาสนาพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎกพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทยพร้อมสื่อการสอน
 • พุทธปรัชญาเถรวาทพร้อมสื่อการสอน
 • การจัดการสาธารณูปการพร้อมสื่อการสอน
 • ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณพร้อมสื่อการสอน
 • ธรรมประยุกต์พร้อมสื่อการสอน
 • ปรัชญาภาษาพร้อมสื่อการสอน
 • วิชาปรัชญาไทยพร้อมพร้อมสื่อการสอน
 • งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 • ที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 • สถาบัน วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 2/2562
 • ระดับปริญญา เอก หลักสูตร ปรัชญา
 • รายวิชา 600 206 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิต 3 (3-0-9) ก
 • ลุ่มที่ 1 ที่ รหัสประจำตัว รายชื่อนิสิต ที่ปรึกษา
 • 6105105020 พระปลัดสุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ - ผศ.ดร. สุวิน ทองปั้น
 • - ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 • 6105105022 พระนราศักดิ์ วรธมฺโม
 • 6105105023 พระมหาจิณกมล อภิรตโน
 • 6105105024 พระทศเทพ ทสธมฺโม
 • 6105105025 พระยงยุทธ เทวธมฺโม
 • 6105105026 พระอัจฉริยะ อรุโณ
 • 6105105027 พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ
 • 6105105028 พระครูปริยัติวราภิรม ปภสฺสโร
 • 6105105037 พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร
 • กลุ่มที่ 2
 • ที่ รหัสประจำตัว รายชื่อนิสิต ที่ปรึกษา
 • 6105105030 นางสาวจันทนา แสนคำ - ผศ.ดร. สุวิน ทองปั้น
 • ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ
 • 6105105031 นายประสิทธิ์ วงศรีเทพ
 • 6105105033 นายประวัติ นิธิเตชะยศสกุล
 • 6105105035 นางเพชราภรณ์ ประสารฉ่ำ
 • 6105105038 นางรัตนา ทองแจ่ม
 • 6105105042 นางผนึกแก้ว คลังคา
 • 6105105043 นายอานนตรี ประสมสุข
 • รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน เกียรติบัติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน สวดสรภัญญะ สภาวัฒนธรรม อำเภอหนองเรือ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ งานไหม จ.ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน สวดมนต์หมูฯ สำนักงานวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - ให้การสนับสนุน เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - ผ่านการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิจัยเชิงคุณภาพฯ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ - ผ่านการ ฝึกอบรมนักจัดรายการวิทยุเพื่อสอบผู้ประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้ประกอบคุณประโยชน์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ผ่านการ อบรม หลักสูตร WINDOW XP กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
 • li>พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้อุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยวอุปเสณมหาเถร)
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “บทบาทของมรรคนายก” ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น วัดโพธิ์โนนทัน
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ได้สำเร็จการอบรมตามโครงการประชุมสัมมนา “กระบวนการพัฒนาวัดและสำนักสงฆ์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ผ่านการอบรม “นักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรม” สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นผู้จัดการแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดสรภัญญ์เยาวชน ระดับมัธยมศึกษา
 • มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้ผ่านการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ เรื่อง “การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลกตามทัศนะของชาวพุทธ”
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - กองทัพอากาศ ได้รับเกียรติเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของทัพอากาศ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นผู้บำเพ็นคุณประโยชน์ ประเภทการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (Person Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการจัดงานวันครู
 • จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผ่านการศึกษาดูงานด้าน ปรัชญาไทยในวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อดั่งเดิมจากคำสอนของศาสนาในประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ชมรมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มอบอนุโมบัตร มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียน
 • การสอนออนไลน์ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ - เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการ
 • ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - ผ่านการศึกษาดูงานเรื่อง บทบาทปูชนียสถาน – ปูชนียวัฒถุในด้านสังคมสงเคราะห์
 • ณ ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ได้เข้าร่วม โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ฉลอง ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ : ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ครั้งที่ ๑ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ได้เป็นคณะกรรมการตัดสิน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ - ได้รับยกย่องเป็น “เป็นชาวพุทธต้นแบบ”จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • li>พ.ศ. ๒๕๕๖ - ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี หัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองกรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ - ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ประจำสาขาวิชา ศาสนาและปรัชญา เนื่องในวันครูรำลึกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ - ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน สวดสรภัญญะ สภาวัฒนธรรม อำเภอหนองเรือ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ งานไหม จ.ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน สวดมนต์หมูฯ สำนักงานวัฒนธรรม จ.ขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้าน มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ - ให้การสนับสนุน เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ - ผ่านการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิจัยเชิงคุณภาพฯ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ - ผ่านการ ฝึกอบรมนักจัดรายการวิทยุเพื่อสอบผู้ประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้ประกอบคุณประโยชน์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ผ่านการ อบรม หลักสูตร WINDOW XP กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านฯ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้อุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยวอุปเสณมหาเถร)
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “บทบาทของมรรคนายก” ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น วัดโพธิ์โนนทัน
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ได้สำเร็จการอบรมตามโครงการประชุมสัมมนา “กระบวนการพัฒนาวัดและสำนักสงฆ์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ - ผ่านการอบรม “นักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรม” สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นผู้จัดการแสดงและประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดศิลปวัฒนธรรมฟื้นบ้านอีสาน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดสรภัญญ์เยาวชน ระดับมัธยมศึกษา
 • มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้ผ่านการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ เรื่อง “การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลกตามทัศนะของชาวพุทธ”
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - กองทัพอากาศ ได้รับเกียรติเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของทัพอากาศ
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - เป็นผู้บำเพ็นคุณประโยชน์ ประเภทการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (Person Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ผ่านการศึกษาดูงานด้าน ปรัชญาไทยในวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับอิทธิพลทางความเชื่อดั่งเดิมจากคำสอนของศาสนาในประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ชมรมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มอบอนุโมบัตร มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียน
 • การสอนออนไลน์ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ - เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ - ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • สมณศักดิ์
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ พระครูปลัดพลเผ่า พลโท
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นเจ้าอาวาส วัดอรุณสวัสดิ์ บ้านแมต ตำบลสะอาด สมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดหนองแวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น