พระมหาประทีป สญฺญโม,ดร.

อาจารย์

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ ๑ บ้านไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ ไม่มี
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดท่าราษฎร์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๘ วัดท่าราษษฎร์ หมู่ที่๑๐ บ้านดงพอง ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๒๒ ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดจังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ นักธรรมชั้นตรี (น.ธ.ตรี) สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ชัย สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ นักธรรมชั้นโท (น.ธ.โท) สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ชัย สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ชัย สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ. ๒๕๒๖ ประโยค ๑-๒ สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุเมืองเก่า คณะจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๒๗  เปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ.๓) สำนักเรียนวัดพรหมสุรินทร์ คณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ เปรียญธรรม ๔ ประโยค (ป.ธ.๔) สำนักเรียนวัดวัดพรหมสุรินทร์ คณะจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ เปรียญธรรม ๕ ประโยค (ป.ธ.๕) สำนักเรียนวัดราษฎร์บูรณาราม คณะจังหวัดชุมพร
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ เปรียญธรรม ๖ ประโยค (ป.ธ.๖) สำนักเรียนวัดโพธิ์ศรี คณะจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๓๒ เปรียญธรรม ๗ ประโยค (ป.ธ.๗) สำนักเรียนวัดท่าราษฎร์ คณะจังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)ปรัชญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
 • งานคณะสงฆ์
 • พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
 • พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๒ เป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ม.มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘ เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ม.มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ.๒๕๔๐ -๒๕๔๔  เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ม.มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
 • ประวัติการทำงาน พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๒ เป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ม.มจร.วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘ เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ม.มจร.วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๐ -๒๕๔๔ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ม.มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
  งานวิจัย
 • ๑) รายงานการวิจัยเรื่องการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยโรคโควิด 19 ของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นPublic Welfare affected by COVID-19 of Sangha Khon Kaenprovince ปีงบประมาณพ.ศ. 2565ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น .
 • ๒) งานวิจัยเรื่อง “หลักบ้านหลักเมือง กระบวนการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนLAKBAN LAKMUAENG : PROCESS COMMUNITY DEVELOPMENT FOR SUSTLETABILIYY” ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๓ แหล่งที่ตีพิมพ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
 • ๓) งานวิจัยเรื่อง “ศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย้งของพ่อล่าม-แม่ล่ามในชุมชนผู้ไทเชิงพุทธ” ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๗ แหล่งที่ตีพิมพ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 •  
 • ๔) งานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการสิ่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมิติวัฒนธรรม”ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๙. แหล่งที่ตีพิมพ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์.
 •  
  บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความวิจัยเรื่อง
 • ๒.บทความวิจัย
 • ๑)บทความวิจัยเรื่อง การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยโรคโควิด ๑๙ ของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น Public Welfare affected by COVID-๑๙ of Khon Kaen Sanghaprovince. ปีที่ตีพิมพ์ 2566 แหล่งตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “จริยธรรมในคัมภีร์โบราณจากพุทธกาลสู่โลกดิจิตอล”10 กันยายน2566 วิทยาลัยสงฆ์ศรีปัญญาทวาราวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ๒)บทความวิจัยเรื่อง “หลักบ้านหลักเมือง กระบวนการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนLAKBAN LAKMUAENG : PROCESS COMMUNITY DEVELOPMENT FOR SUSTLETABILIYY” บทความวิชาการ.ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ TCIปีที่ ๒๑  ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔.
 • ๓) บทความวิจัยเรื่อง“กระบวนการจัดการความขัดแย้งของพ่อล่าม-แม่ล่ามในชุมชนผู้ไทเชิงพุทธ” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๙ แหล่งตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น.
 • ๔) บทความวิจัยเรื่อง“บทบาทของพ่อล่าม-แม่ล่ามในการจัดการความขัดแย้งชุมชนผู้ไท”ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๙ แหล่งตีพิมพ์ วารสารแสงธรรมอีสาน. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๙ (ประจำเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน, พ.ศ.๒๕๕๙.
 • ๕) บทความวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรมในการจัดการความขัดแย้งของพ่อล่าม-แม่ล่ามในชุมชนผู้ไทเชิงพุทธ” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๐ แหล่งตีพิมพ์  วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรมปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตขอนแก่น.
 • ๑)บทความวิจัยเรื่อง การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยโรคโควิด ๑๙ ของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น Public Welfare affected by COVID-๑๙ of Khon Kaen Sanghaprovince. ปีที่ตีพิมพ์ 2566 แหล่งตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “จริยธรรมในคัมภีร์โบราณจากพุทธกาลสู่โลกดิจิตอล”10 กันยายน2566 วิทยาลัยสงฆ์ศรีปัญญาทวาราวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ๑)บทความวิชาการเรื่อง “พัฒนาการหลักบ้านหลักเมือง กระบวนการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนLAKBAN LAKMUAENG : PROCESS COMMUNITY DEVELOPMENT FOR SUSTLETABILIYY” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๓ แหล่งตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ “พุทธศาสนากับความรับผิดชอบทางสังคมนววิถี”๑๒-๒๐ กันยายน๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่.
 • ๒) บทความวิจัยเรื่อง “หลักพุทธธรรมในการจัดการความขัดแย้งของพ่อล่าม-แม่ล่ามในชุมชนผู้ไทเชิงพุทธ” ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๐ แหล่งตีพิมพ์  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต ขอนแก่น. 
 • ๓) บทความวิชาการเรื่อง “การบำบัดโรคด้วยการเจริญพระพุทธมนต์” ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๘ แหล่งตีพิมพ์ วารสารแสงธรรมอีสานปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รวมบทความวิจัยระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน.
 • ๔) บทความวิชาการเรื่อง “การศึกษาการบำบัดโรคด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ในเชิงพัฒนาการ” ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๐ แหล่งตีพิมพ์ วารสารธรรมทรรศน์.ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐. มจร วิทยาเขตขอนแก่น.
 • ๕) บทความวิชาการเรื่อง “วิเคราะห์การใช้หลักอินทรียภาวนาสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพ”  ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๘ แหล่งตีพิมพ์ วารสารธรรมทรรศน์.ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฏาคม-ตุลาคม ๒๕๕๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น.
 • ๖) บทความวิชาการเรื่อง “พ่อล่าม-แม่ล่าม การจัดการความขัดแย้งในครอบครัวในวัฒนธรรมผู้ไท” ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๐ แหล่งตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ “การจัดการวัฒนธรรมเชิงพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน” มจร วิทยาเขตแพร่เชิงพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน” มจร  วิทยาเขตแพร่.
 • ตำราวิชาการ -
  เอกสารประกอบการสอน
 • พระมหาประทีป สญญโม,ดร "แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " เอกสารประกอบการสอนรายวิชา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาปรัชญา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๐.
 • พระมหาประทีป สญญโม,ดร "พุทธปรัชญามหายาน" เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พุทธปรัชญามหายาน สาขาวิชาปรัชญา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๐.
 • พระมหาประทีป สญญโม,ดร "พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม" เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาปรัชญา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๐..
 • งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 • บรรยายร่วมในรายวิชาพุทธปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
 • บรรยายร่วมในรายวิชาสัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก สาขาวิชาปรัชญา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
 • รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
 • ได้รับคัดเลือกงานวิจัยเรื่อง“หลักบ้านหลักเมือง กระบวนการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน” ( Lakban Lakmuaeng : Process Community Development for Sustle Stability)ในงานอบรมสัมมนาผลงานวิชาการและผลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง “สังคมไทยหลัง NEW NORMAL : การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์” จากงานวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๑๒ เรื่อง ในระดับ ดี
 • จัดโดย สถาบันวิบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๓ เมษายน พ. ศ. ๒๕๖๔ณ ห้องประชุมเธียร์ เตอร์ โซน C คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔.
 • สมณศักดิ์