ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตัวอย่างแผนตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ xu ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาและความสำคัญ

           กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติงานด้านการวางแผนและพัฒนางานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย งานเผยแพร่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวบรวมและประมวลข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา งานเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา งานจัดทำปรับปรุง งานวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ส่งเสริมและประเมินประสิทธิภาพการสอน งานตำราและเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศและนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

Related image