ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาและความสำคัญ

           กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติงานด้านการวางแผนและพัฒนางานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย งานเผยแพร่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวบรวมและประมวลข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา งานเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา งานจัดทำปรับปรุง งานวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ส่งเสริมและประเมินประสิทธิภาพการสอน งานตำราและเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศและนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

Related image