ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหลักสูตร

ประชุม/อบรม/สัมมนา

คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

(ดร.สุนทร สายคำ)
ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

(พระครูปลัดบุญช่วย โชติวํโส, ดร.)
เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา