โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต More »

 

จดหมายข่าว 2560

 

จดหมายข่าว ปีที่ 2  ฉบับประจำปี 2560

*ปีที่ 2  ฉบับที่  1  ประจำเดือนมกราคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  2  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  3  ประจำเดือนมีนาคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  4  ประจำเดือนเมษายน  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  5  ประจำเดือนพฤษภาคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  6  ประจำเดือนมิถุนายน  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  7  ประจำเดือนกรกฎาคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  8  ประจำเดือนสิงหาคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  9  ประจำเดือนกันยายน  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  10  ประจำเดือนตุลาคม  2560
*ปีที่ 2  ฉบับที่  11  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2560