ประชาสัมพันธ์
0

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปี 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ด้วยพื้นฐานของหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพระภิกษุ สามเณร และบุคคลาทั่วไปเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม…

กิจกรรม
0

ประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เลขานุการหลักสูตรและผู้ประสานงานหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพื่อประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการกำกับติดตามงานบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิมลธรรม…