เรื่องล่าสุด

ติดต่อ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 100 ปี (อาจ อาสภมหาเถร)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ถนนขอนแก่น-น้ำพอง ตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 081-8722268 ดร.เรียงดาว ทวะชาลี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
         093-5153545 ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต