ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Public Administration Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):      รป.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   B.P.A.

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

                     –

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                     จำนวน ๑๔๐ หน่วยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร

                     ๕.๑ รูปแบบ
                              หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี
                     ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
                              หลักสูตรประเภททางวิชาการ
                     ๕.๓ ภาษาที่ใช้
                              การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย มีเอกสารตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ
                     ๕.๔ การรับเข้าศึกษา
                              รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
                      ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
                               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
                     ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                              ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว