อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร


ดร.เรียงดาว ทวะชาลี

วิทยฐานะ  :  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
                     บธ.ม.
                     รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ :  ๐๘๑-๘๗๒๒๒๖๘
อีเมล์ : riangdow@gmail.com
Facebook :


ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี

วิทยฐานะพธ.บ. (ปรัชญา) 
                     M.A. (Public Administration) 
                     รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์-วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ) 
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๑๑๑๑๙๐
อีเมล์ : nites.san@mcu.ac.th
Facebook :


ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์

วิทยฐานะ  เปรียญธรรม ๙ ประโยค
                      พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
                      พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pagsa.2522@gmail.com
Facebook :


นายสวาท ฮาดภักดี

วิทยฐานะ  :  พธ.บ. (รัฐศาสตร์-การเมืองการปกครอง)
                      พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ :  ๐๘๕-๖๔๕๘๕๘๓
อีเมล์ :
Facebook :


นายทรงพล โชติกเวชกุล

วิทยฐานะ  :  ร.บ. (รัฐศาสตร์)
                     พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ :  ๐๖๔-๕๒๔๑๔๕๑
อีเมล์ : songphon.cho@mcu.ac.th
Facebook :