ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์

อาจารย์

สถานที่เกิด เลขที่ 60 บ้านบุ หมู่ 6 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน 120/8 หมู่ 2 ถนนรอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 098-856-3539, 093-515-3545
การศึกษา
 • พ.ศ. 2553 ระดับปริญญา ตรี: พระปริยัติธรรม แผนกบาลี เปรียญธรรม เก้า ประโยค (ป.ธ. ๙) สังกัดวัดสามพระยา สานักเรียนวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กองบาลีสนามหลวง กรมการศาสนา
 • พ.ศ. 2557 ระดับปริญญา โท: หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2560 ระดับปริญญา เอก: หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการเรียนการสอน (พ.ศ.2560-ปัจจุบัน):

- พ.ศ. 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนรายวิชา

 • 1. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560
 • 2. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560
 • 3. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560
 • 4. การเมืองกับการปกครองของไทย ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560
 • 5. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560
 • 6. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560

- พ.ศ. 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนรายวิชา

 1. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
 2. การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
 3. พุทธวิธีการบริหาร ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
 4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
 5. พระพุทธศาสนากับสันติภาพ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
 6. พระสุตตันตปิฎก ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
 7. บาลีไวยากรณ์ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
 8. บาลีไวยากรณ์ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
 9. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
- พ.ศ. 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และรับผิดชอบสอนรายวิชา
 1. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
 2. งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
 3. การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
 4. นโยบายสาธารณะและการวางแผน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
 5. รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
 6. องค์การและการจัดการในภาครัฐ ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
 7. ภาษากับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562
 8. การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562
 9. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562
 10. การบริหารความเสี่ยง ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562
 11. การบริหารการพัฒนา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562
 12. การบริหารองค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562
 13. การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562
 14. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2562

2. ความเชี่ยวชาญพิเศษ:

ความสนใจทางด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ คือ ด้านการบูรณาการหลักรัฐประศาสนศาสตร์กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านภาวะผู้นำ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารการพัฒนา ด้านการวางแผน ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และด้านการใช้ภาษาบาลี อาทิเช่น แต่งฉันทลักษณ์ หรือแต่งฉันท์ภาษามคธ

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ และทิศทางการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ มีความสนใจเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ และมีความสนใจในการวิจัยชุมชนท้องถิ่นโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดผล Impact อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเชิงนวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม-วัฒนธรรม และศาสนา ให้เป็นไปในทิศทางสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ชั้นนำระดับประเทศ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนางานวิชาการนั้นเป็นไปสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

3. ประสบการณ์เข้าร่วมอบรมโครงการและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ:
 • พ.ศ. 2559 ได้ผ่านการอบรม “โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. 2561 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาระบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning) ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. 2561 ได้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2561 ได้ผ่านการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2561 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) แบบบูรณาการและการใช้ระบบ E-Office System” ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่วม โครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2561 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาระบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ (MCU e-learning) MCU e-learning ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่วม โครงการ “เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิมลธรรม 101 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาจสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาการนำความรู้จากโครงการบริการวิชาการสู่การบูรณาการการเรียนการสอน/วิจัย/ผลิตผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เชิงรุกสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2561 เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน “งานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561” จัดโดย สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2562 ได้ผ่านการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือ และ Template สำหรับงานวิทยานิพนธ์” รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พาณิชย์ 408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาจสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2562 เป็นวิทยากร โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (รุ่นที่ 1) จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2562 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โครงการวิจัย เรื่อง “กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วยแนวทางยุทธศาสตร์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5: กรณีศึกษาหมู่บ้านโนนยาง ตำบลนาด อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย” ของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสไบทิพย์ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่ จจ.001/ว 051 เรื่อง เชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
 • พ.ศ. 2562 เป็นวิทยากร โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (รุ่นที่ 2) จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • พ.ศ. 2562 ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตขอนแก่น” วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 • พ.ศ. 2562 เป็นวิทยากร โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (รุ่นที่ 4) จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งานวิจัย 1. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย):
 • 1.1 ผู้ช่วยวิจัย:
 • (ผู้ช่วยนักวิจัย) โครงการวิจัย เรื่อง โครงการ “การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย”, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2558)
 • (ผู้ช่วยนักวิจัย) โครงการวิจัย เรื่อง “หมู่บ้านรักษาศีล 5: รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2559)
 • 1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว: (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)
 • ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ช่วยนักวิจัย) โครงการวิจัย เรื่อง โครงการ “การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย”, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2558).
 • ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ช่วยนักวิจัย) โครงการวิจัย เรื่อง “หมู่บ้านรักษาศีล 5 : รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2559).
 • ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) โครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำสวยโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหนุนเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดหนองคาย” โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ....ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) (2562).
 • 1.3 งานวิจัยที่กำลังทำ:
 • ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเพื่อดุลยภาพแห่งชีวิตของแรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561).
 • ภูษิต ปุลันรัมย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2562).
 • ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง "รูปแบบการควบคุมบุหรี่ของวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9", ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (2563).
 • ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโมเดลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย", ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (2563).
  • บทความวิจัย/ทางวิชาการ
    ผลงานทางวิชาการด้านบทความวิจัย/บทความวิชาการ:
   • 1) บทความวิจัย : พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย์) (ผู้ร่วมนิพนธ์). “กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองพอก ปีการศึกษา 2556”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (TCI 2), (ISSN: 1513-5845), หน้า 59-71.
   • 2) บทความวิจัย : ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมนิพนธ์). “รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 (TCI 1), (ISSN: 1513-5845), หน้า 189-200.
   • 3) บทความวิชาการ : พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย์). (ผู้นิพนธ์). “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการงานของสำนักเรียนวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร”. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 24 กรกฎาคม 2558: 668-681.
   • 4) บทความวิชาการ : พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย์). (ผู้นิพนธ์). “การนำหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติเพื่อการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่”. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558, (ISSN: 2286-9301), หน้า 119-138.
   • 5) บทความวิชาการ : พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย์), ดร. (ผู้ร่วมนิพนธ์). “เจตนาดี กับหน้าที่ในชูชกกัณฑ์ ตามทัศนะของอิมมานูเอลค้านท์”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 (TCI 2), (ISSN: 1513-5845), หน้า 163-172.
   • 6) บทความวิชาการ : ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้นิพนธ์). “องคาพยพการทำงานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 (TCI 1), (ISSN: 1513-5845), หน้า 245-256.
   • 7) บทความวิชาการ : ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมนิพนธ์). “กลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผญาอีสาน” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”. สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย”. วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สูจิบัตรหน้า 32.
   • 8) บทความวิชาการ : ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมนิพนธ์). “อิทธิพลของแนวคิดเรื่องสันติภาพ”. สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย”. วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สูจิบัตรหน้า 33.
   • 9) บทความวิชาการ : ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมนิพนธ์). “การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ”. สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย”. วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สูจิบัตรหน้า 33.
   • 10) บทความวิชาการ : ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้นิพนธ์). “การบริหารเวลา การบริหารชีวิตตามวิถีพุทธในศตวรรษที่ 21”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 (TCI 1), (ISSN: 1513-5845), หน้า 295-304.
   • 11) Academic article: Dr.Phusit Pulanram. (Contributor). “The Role of Women’s with Thai Local Development”. Asian Political Science Review. Vol. 3 No. 2 (July - December 2019) - (SSRN Rankings). (ISSN: 2351-0862 (Print)). Political Science Association of Kasetsart University. PP. 20-31.
   • 12) Academic article: Dr.Phusit Pulanram. (Contributor). "Promoting Buddhist Ethics in Human Resources under the Context of Thai Society". Asian Political Science Review. Vol. 3 No. 2 (July - December 2019) - (SSRN Rankings). (ISSN: 2351-0862 (Print)). Political Science Association of Kasetsart University. PP. 32-41.
   • 13) บทความวิจัย: ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้นิพนธ์). “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”. Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (TCI 2), (ISSN: 2673-074X (Print), ISSN: 2697-455X (Online)). หน้า 1-16.
   • 14) บทความวิชาการ: ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้ร่วมนิพนธ์). “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”. Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (TCI 2), (ISSN: 2673-074X (Print), ISSN: 2697-455X (Online)). หน้า 262-271.
   • 15) บทความวิชาการ: ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้นิพนธ์). “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารหน่วยงานของรัฐ". รหัสบทความ BO2006. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ 1 The 1st MCUSR National Conference หัวข้อ “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Buddhist Integration on Vanam Dongrak Civilization towards Sustainable Social Development”. วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Online Conference ) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์. ได้รับใบตอบรับแจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในเอกสารรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1 (Conference Proceedings).
   • 16) บทความวิจัย: ภูษิต ปุลันรัมย์. (ผู้ร่วมนิพนธ์). “นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำสวยโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหนุนเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดหนองคาย” ได้รับใบตอบรับบทความลงตีพิมพ์วารสารวิชาการแล้วในระดับวารสารฐาน TCI 2 มีสถานะอยู่ในระหว่างดำเนินการลงตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ประจำปี 2563.
    ตำราวิชาการ
    เอกสารประกอบการสอน
    งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
    รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ:
   • พ.ศ. 2562 ภูษิต ปุลันรัมย์ เป็นตัวแทนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมนำเสนองานตามชื่อโครงการ “โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน: รายวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” ...ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 “แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ มิติการพัฒนาการศึกษา” โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง/ ศาสตร์พระราชาที่นำมาใช้ และกรอบแนวความคิดอื่น ๆ...........ศาสตร์พระราชา กับ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน.....ภายใต้กรอบแนวคิด คือ 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 3. หลักความพอเพียง (สันโดษ 3) และ 4. หลักการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ (หัวใจเศรษฐี)..... ในงานการแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี โครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   • พ.ศ. 2563 ภูษิต ปุลันรัมย์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกโครงการที่เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับดี” ประจำปี 2562 เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำสวยโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหนุนเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดหนองคาย” โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ....ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) (2562)
   • สมณศักดิ์