นายทรงพล โชติกเวชกุล

อาจารย์

สถานที่เกิด จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๐๙ หมู่ ๓ ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๑๗ ๐๔๗๗
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเอก การปกครอง สาขาวิชาโท รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายวางแผนและวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานวิชาการและวางแผน วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
- พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น - พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนุบสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น - พ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต/เลขานุการหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
งานวิจัย
  • บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ เยาวชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ผู้ร่วมวิจัย) ได้รับทุนการทำวิจัยกองทุนส่งเสริมงานวิจัยประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สัญญาเลขที่ ๐๐๗/๒๕๕๙ ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสอาด (หัวหน้าโครงการ)
  • บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น, บทความวิจัย, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) พฤศจิกายน -ธันวาคม ๒๕๕๙. หน้า ๓๒๑ – ๓๓๒.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
  • คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา, บทความวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
  • การบริหารกับการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, บทความวิชาการ, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ หัวข้อ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. หน้า ๒๖๔๙ – ๒๖๕๙.
  • Application of Buddhist Principles into Archaeological Science, บทความวิชาการ, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) พฤศจิกายน -ธันวาคม ๒๕๕๙. หน้า ๕๖๗ – ๕๘๘.
  • ทรงพล โชติกเวชกุล. องคาพยพการทำงานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.บทความวิชาการ,วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๒๔๕-๒๕๖.
  • การบริหารจัดการชุมชนเพื่อความอย่างยั้งยืน.บทความวิชาการ,วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๒๖๓-๒๗๓
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน - เกียรติบัตร รางวัล “ครูในดวงใจ” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในงานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- เกียรติบัตร รางวัล “ครูในดวงใจ” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ในพิธีไหว้ครู “คุรุวันทามหาจุฬาลงกรณฯ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ครูในดวงใจ” หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ “ครุวันทา มหาจุฬาลงกรณ์” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
สมณศักดิ์