ผศ.ดร.เรียงดาว ทวะชาลี

รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

สถานที่เกิด จังหวัดสระบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๒๕/๒๒ หมู่บ้านพิมานชล ๑ ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๓๐ หมู่ ๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐
การศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนประชาราชอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
 • พ.ศ. ๒๕๓๑ ฝ่าย QC บริษัท ซีเกทเทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้จัดการฝ่ายขายสะสมเงินเดือน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ประสานงานหลักโครงการประชาสัมพันธ์ ระบบ PSO สำนักงาน ก.พ.
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านการบริหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจสปาในโครงการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้จัดการโครงการพี่เลี้ยงน้อง สร้างผู้ประกอบการใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ปรึกษาสหกรณ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจในสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้จัดการโครงการจัดอบรมข้าราชการก่อนปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้จัดการโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสากล สำนักชวเลขและการประชุม สำนักงานเลขาวุฒิสภา
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะทำงานโครงการสร้างความรู้การเปลี่ยนผ่าน (Change Management) สำนักงานธนานุเคราะห์
 • ๒๕๕๖–ปัจจุบัน - อาจารย์สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  - วิทยากรอิสระ
  - มัคคุเทศก์อิสระ
งานวิจัย
 • งานวิจัย เรื่อง “การประเมินการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านชาวพุทธต้นแบบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (๒๕๕๗)
 • งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพเสริม กรณีศึกษา กลุ่มเกรียงไกรแคบหมู บ้านหนองสุขเจริญ หมู่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๕)
 • ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย” (๒๕๕๖)
 • สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง “ศักยภาพขององค์การในการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” (๒๕๕๑)
 • งานวิจัย (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย) เรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝ่ายชะลอน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๒๕๕๘).องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย
 • งานวิจัย (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย) เรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนาของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๐).สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย
 • งานวิจัย (เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย) เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเพื่อดุลยภาพแห่งชีวิตของแรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๕๖๑).สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย
 • งานวิจัย (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำสวยโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหนุนเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดหนองคาย (๒๕๖๒).สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย
 • งานวิจัย (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (๒๕๖๒). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย
 • งานวิจัย (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) เรื่อง “นวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ลุ่มน้ำโขง (๒๕๖๓). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย
 • งานวิจัย (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) เรื่อง “รูปแบบการควบคุมบุหรี่ของวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๙ (๒๕๖๓). ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย
 • งานวิจัย (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) เรื่อง “โครงการปฏิบัติศาสนกิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด (๒๕๖๓). กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • บทความวิจัย เรียงดาว ทวะชาลี. (พฤศจิกายน ๒๕๕๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗), การประเมินการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านชาวพุทธต้นแบบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕, บทความวิจัย, วารสารสาระวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๑๖๐-๑๗๑.
 • บทความวิจัย เรียงดาว ทวะชาลี. (พฤศจิกายน ๒๕๕๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘), การประเมินปัจจัยต่อความสำเร็จและผลกระทบโครงการแสงธรรมส่องใจปันน้ำใจสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ บ้านนาดินดำ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย, บทความวิจัย, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๑๑๑-๑๑๙.
 • บทความวิจัย Dr.Riangdow Tavachalee. (March 2017), The Study of States and Problems Related to Famers’ Lives before Making the Check Dam of Khon Kaen Provincial Administrative Organization, NIC MCU KK: The 4th National and the 2nd International Conferences 2017, "Buddhist Innovation for Developing Thailand", 31st March 2017 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khon Kaen Campus. PP. 494-510.
 • บทความ เรื่อง “The New Paradigm for Agricultural Co-operative Management in the Northeastern of Thailand” (2012). European Journal of Social Sciences, Volume 35 Issue 4.
 • บทความวิชาการ องคาพยพการทำงานขององค์กรทางสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๒๔๕-๒๕๖.
 • บทความวิชาการ แนวทางการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. วารสาร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐. (ISSN: ๒๔๐๘-๐๘๔๕), หน้า ๑-๑๓.
 • บทความวิชาการ : เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์).การบริหารเวลา การบริหารชีวิตตามวิถีพุทธในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๒๔๕-๒๕๖.
 • บทความวิจัย รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑, (ISSN: ๑๕๑๓-๕๘๔๕), หน้า ๒๔๕-๒๕๖.
 • บทความวิชาการ : เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์). “อิทธิพลของแนวคิดเรื่องสันติภาพ”. สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย”. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สูจิบัติหน้า ๓๓.
 • บทความวิชาการ : เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์). “กลยุทธ์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผญาอีสาน” เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”. สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย”. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สูจิบัติหน้า ๓๒.
 • บทความวิชาการ : เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์). “การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำเพื่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ”. สัมมนาวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย”. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สูจิบัติหน้า ๓๓.
 • บทความวิชาการ (สกอปัส) Academic article: “The Role of Women’s with Thai Local Development”. Asian Political Science Review. Vol. 3 No. 2 (July-December 2019), (ISSN: 2351-0862 (Print))-(SSRN Rankings). Political Science Association of Kasetsart University. P. 20-31
 • บทความวิชาการ (สกอปัส) Academic article: “Promoting Buddhist Ethics in Human Resources under the Context of Thai Society”. Asian Political Science Review. Vol. 3 No. 2 (July - December 2019), (ISSN: 2351-0862 (Print))-(SSRN Rankings). Political Science Association of Kasetsart University. P. 32-41.
 • บทความวิชาการ: เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์).“ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดคันธารมย์ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”, รหัสบทความ CP2050. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๑ The 1st MCUSR National Conference หัวข้อ “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Buddhist Integration on Vanam Dongrak Civilization towards Sustainable Social Development”. วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, ได้รับใบตอบรับแจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในเอกสารรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ (Conference Proceedings).
 • บทความวิชาการ: เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์).“ประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร”, รหัสบทความ CP2049. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๑ The 1st MCUSR National Conference หัวข้อ “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Buddhist Integration on Vanam Dongrak Civilization towards Sustainable Social Development”. วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, ได้รับใบตอบรับแจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในเอกสารรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ (Conference Proceedings).
 • บทความวิชาการ: เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์).“ประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”, รหัสบทความ CP2045. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๑ The 1st MCUSR National Conference หัวข้อ “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Buddhist Integration on Vanam Dongrak Civilization towards Sustainable Social Development”. วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, ได้รับใบตอบรับแจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในเอกสารรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ (Conference Proceedings).
 • บทความวิชาการ : เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์).“การใช้อัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทขอมจังหวัดสุรินทร์”, รหัสบทความ BO2020. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๑ The 1st MCUSR National Conference หัวข้อ “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Buddhist Integration on Vanam Dongrak Civilization towards Sustainable Social Development”. วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, ได้รับใบตอบรับแจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในเอกสารรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ (Conference Proceedings).
 • บทความวิชาการ : เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์).“การพัฒนาศักภาพชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา และวัฒนธรรมในอีสานใต้”, รหัสบทความ BO2019. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๑ The 1st MCUSR National Conference หัวข้อ “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Buddhist Integration on Vanam Dongrak Civilization towards Sustainable Social Development”. วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์, ได้รับใบตอบรับแจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในเอกสารรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ (Conference Proceedings).
 • บทความวิชาการ (สกอปัส) : เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์). “THE POTENTIALITY DEVELOPMENT OF COMMUNITY AND ENTREPRENEURSHIP ON RELIGIOUS AND CULTURAL TOURISM IN SOUTHERN EASTERN, THAILAND” European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 7, Issue 8, 2020.
 • บทความวิชาการ (สกอปัส) : เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์). Educational Management 4.0 : The Result Based Management Process To Driven A Uplifting Sustainable Education In The 21st Century. PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(9): 1226-1237 ISSN: 00333077.
 • บทความวิชาการ (สกอปัส) : เรียงดาว ทวะชาลี (ผู้ร่วมนิพนธ์). "THE SOCIETY DEVELOPMENT ADMINISTRATION BY THE THREE ADMONITIONS OF BUDDHISM" European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 7, Issue 8, 2020.
ตำราวิชาการ ๑.การบริหารองค์กรภาครัฐ
เอกสารประกอบการสอน ๑. วิชาอาเซียนศึกษา ๒. วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ๓. วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๔. การบริหารหน่วยงานของรัฐ ๕. การบริหารองค์การภาครัฐ
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์