โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๓ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๓๒ หน่วยกิต
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต
รวมทั้งหมด ๑๔๐ หน่วยกิต