ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

๑ ระบบ

                     ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑

๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

                     มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์

๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

                     ไม่มี