ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑ ปรัชญาและความสำคัญ

                     มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิต มีภาวะผู้นำ ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีจิตอาสาและการเสียสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคมอาเซียน

๒ วัตถุประสงค์

                     ๒.๑ เพื่อผลิตให้ประพฤติตนประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดขอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการแก้ปัญหาของตนเองและส่วนรวมได้
                   ๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์และบูรณาการหลักพุทธธรรมกับองค์ความรู้หลักในการพัฒนาตนเองของคณะสงฆ์ องค์กร ชุมชนและสังคม
                   ๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์และสามารถพัฒนานวัตตกรรมทางการบริหารเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม
                   ๒.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมทั้งสามารถสื่อสารกับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ