อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

การประกอบอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เช่น
           (๑) สามารถเป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอื่นๆ
           (๒) เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           (๓) เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจ
           (๔) เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
           (๕) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ