อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถ
                     ๑. เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอื่นๆ
                     ๒. เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                     ๓. เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจ
                     ๔. เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
                     ๕. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                     ๖. เป็นนักวิชาการ อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน