แผนการจัดการเรียน

แผนการจัดการเรียน

                     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดแผนการจัดการศึกษา ๔ ปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)        
๐๐๐ ๒๐๕ ปรัชญาเบื้องต้น
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)        
๐๐๐ ๑๐๙ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา        
๐๐๐ ๑๓๕ พระไตรปิฎกศึกษา
๐๐๐ ๒๓๗ ประวัติพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๐ กรรมฐาน ๑
  หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
       
๔๐๒ ๒๐๑ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
รวม ๑๘

ชั้นปีที่  ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)        
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๐๐๐ ๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)        
๐๐๐ ๑๐๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา        
๐๐๐ ๒๓๘ เทศกาลและพิธีกรรมพุทธศาสนา
  หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
       
๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
  รวม ๑๘      

ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)        
  ———————————————————        
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)        
๐๐๐ ๑๐๘ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา        
๐๐๐ ๑๓๔ วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๓๙ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๔๑ กรรมฐาน ๒
  หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์)
       
๔๐๒ ๓๐๓ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๒ ๓๐๔ องค์การและการจัดการ
  รวม ๑๘      

ชั้นปีที่  ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)        
๐๐๐ ๑๐๓ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
๐๐๐ ๒๐๖ คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)        
๐๐๐ ๑๑๑ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา        
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี
  หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาแกนทางรัฐประศาสนศาสตร์)
       
๔๐๒ ๓๐๕ นโยบายสาธารณะ 
  หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
       
๔๐๒ ๓๒๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ
  รวม ๑๘      

ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา        
๐๐๐ ๓๔๒ กรรมฐาน ๓
  หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)
       
๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
  หมวดวิชาเฉพาะ 
(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
       
๔๐๒ ๓๑๔ การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น
๔๐๒ ๓๑๕ นวัตกรรมการบริหารสมัยใหม่
๔๐๒ ๓๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ
  รวม           ๑๘      

ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)        
๔๐๒ ๔๑๑ การบริหารเชิงกลยุทธ์
๔๐๒ ๔๐๖ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์
๔๐๒ ๓๐๙ การบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการ
๔๐๒ ๓๑๐ พฤติกรรมองค์การ
  หมวดวิชาเฉพาะ  (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)        
๔๐๒ ๓๑๖ พุทธจริยธรรมทางการบริหาร
๔๐๒ ๓๒๐ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงพุทธ
  รวม ๑๗      

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา        
๐๐๐ ๔๔๓ กรรมฐาน ๔
  หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)
       
  ———————————————————        
  หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)
       
๔๐๑ ๔๑๒ กฎหมายปกครอง
๔๐๒๔๑๗ วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์   
๔๐๒ ๔๑๘ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์)
       
XXX XXX วิชาเลือก
XXX XXX วิชาเลือก
  รวม ๑๘      

ชั้นปีที่  ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐประศาสนศาสตร์)        
  ———————————————————–        
  หมวดวิชาเฉพาะ  (วิชาเฉพาะด้านรัฐประศาสนศาสตร์)        
๔๐๑ ๔๑๓ กฎหมายอาญา
๔๐๒ ๔๑๙ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  หมวดวิชาเฉพาะ  (วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐประศาสนศาสตร์)        
XXXXXX วิชาเลือก
  หมวดวิชาเลือกเสรี        
XXXXXX วิชาเลือก
XXXXXX วิชาเลือก
  รวม ๑๕