การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

           ๑. ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
           ๒. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
           ๓. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
           หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑