การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

                     ๑. เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
                     ๒. มติคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
                     ๓. มติคณะกรรมการวิทยาเขตขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓
                     ๔. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
                     ๕. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓